غدیر

  • ۱
  • ۰

جلسه اول- تعریف علم اصول

دانلود 

جلسه دوم-  تعریف علم اصول

دانلود

جلسه سوم- موضوع علم اصول

دانلود

جلسه چهارم- احکام تکلیفی و وضعی

دانلود

جلسه پنجم- حکم وضعی

دانلود

جلسه ششم- شمول حکم برای عالم و جاهل

دانلود 

جلسه هفتم- حکم واقعی و ظاهری

دانلود

جلسه هشتم- شبهه تضاد

دانلود

جلسه نهم- تضاد و نقض غرض

دانلود 

جلسه دهم-  شبهه تضاد

دانلود 

جلسه یازدهم- امارات و اصول

دانلود 

جلسه دوازدهم- تفاوت اماره و اصل

دانلود 

جلسه سیزدهم

دانلود 

جلسه چهاردهم- تصویب نسبت به برخی احکام ظاهری

دانلود 

جلسه پانزدهم- قضیه حقیقیه و خارجیه

دانلود 

جلسه شانزدهم-  قضیه حقیقیه و خارجیه

دانلود 

جلسه هفدهم- حجیت قطع

دانلود 

جلسه هجدهم- حجیت قطع

دانلود 

جلسه نوزدهم- علم اجمالی

دانلود

جلسه بیستم- تجری

دانلود 

جلسه بیست و یکم- قطع قطاع

دانلود 

جلسه بیست و دوم- شک در حجیت

دانلود 

جلسه بیست و سوم- شک در حجیت

دانلود 

جلسه بیست و چهارم- حجیت مدلول التزامی

دانلود 

جلسه بیست و پنجم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و ششم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و هفتم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و هشتم- جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی

دانلود 

جلسه بیست و نهم- جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی

دانلود 

جلسه سی ام- اثبات الاماره لجواز الاسناد

دانلود 

جلسه سی و یکم- دلیلی شرعی لفظی

دانلود 

جلسه سی و دوم- معانی حرفیه، نظر آخوند

دانلود 

جلسه سی و سوم- معانی حرفیه، نظر مشهور

دانلود 

جلسه سی و چهارم- هیات جمله

دانلود

جلسه سی و پنجم- جمله خبریه و انشائیه

دانلود 

جلسه سی و ششم- جمله خبریه و انشائیه

دانلود 

جلسه سی و هفتم- ثمره معانی حرفیه

دانلود 

جلسه سی و هشتم- امر و ادوات طلب

دانلود 

جلسه سی و نهم- دلالت امر بر وجوب

دانلود 

جلسه چهلم- دلالت امر بر وجوب

دانلود

جلسه چهل و یکم- دلالت امر بر وجوب

دانلود

جلسه چهل و دوم- اوامر ارشادی

دانلود

جلسه چهل و سوم- اطلاق و اسم جنس

دانلود

جلسه چهل و چهارم-  اطلاق و اسم جنس

دانلود

جلسه چهل و پنجم-  تقابل اطلاق و تقیید

دانلود

جلسه چهل و ششم-  قرینه حکمت

دانلود

جلسه چهل و هفتم-  قرینه حکمت

دانلود

جلسه چهل و هشتم-  تنبیه اول و دوم اطلاق

دانلود

جلسه چهل و نهم- بخش اول

دانلود

جلسه چهل و نهم- بخش دوم

دانلود

جلسه پنجاهم-  نحوه دلالت ادوات عموم

دانلود

جلسه پنجاه و یکم-  مفاهیم

دانلود

جلسه پنجاه و دوم-  ضابط مفهوم

دانلود

جلسه پنجاه و سوم-  مفهوم شرط

دانلود

جلسه پنجاه و چهارم-  مفهوم شرط

دانلود

جلسه پنجاه و پنجم-  شرط مسوق لتحقق موضوع

دانلود

جلسه پنجاه و ششم-  مفهوم غایت

دانلود

جلسه پنجاه و هفتم-  دلیل شرعی غیر لفظی

دانلود

جلسه پنجاه و هشتم-  ادامه دلالت تقریر

دانلود

جلسه پنجاه و نهم-  نظریه توالد ذاتی معرفت

دانلود

جلسه شصتم-  وسایل اثبات وجدانی

دانلود

جلسه شصت و یکم-  ضابطه تواتر

دانلود

جلسه شصت و دوم-  تعدد وسائل اثبات

دانلود

جلسه شصت و سوم-  اجماع

دانلود

جلسه شصت و چهارم-  شروط مساعد کشف اجماع

دانلود

جلسه شصت و پنجم-  حجیت خبر واحد

دانلود

جلسه شصت و ششم-  اعتراضات آیه نبأ

دانلود

جلسه شصت و هفتم-  آیه نفر

دانلود

جلسه شصت و هشتم-  روایات دال بر حجیت خبر

دانلود

جلسه شصت و نهم-  استدلال به سیره بر حجیت خبر

دانلود

جلسه هفتادم-  استدلال به دلیل عقلی بر حجیت خبر

دانلود

جلسه هفتاد و یکم-  شرایط حجیت خبر ثقه

دانلود

جلسه هفتاد و دوم-  حجیت خبر با واسطه

دانلود

جلسه هفتاد و سوم-  تسامح در ادله سنن

دانلود

جلسه هفتاد و چهارم-  حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و پنجم-  تشخیص موضوع حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و ششم-  ظهور موضوعی و ذاتی

دانلود

جلسه هفتاد و هفتم-  ظهور عصر نص

دانلود

جلسه هفتاد و هشتم-  تفصیلات حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و نهم- ادامه تفصیلات حجیت

دانلود

جلسه هشتادم- خلط ظهور با حجیت

دانلود

جلسه هشتاد و یکم- حجیت ظهور حالی

دانلود

جلسه هشتاد و دوم- دلیل عقلی

دانلود

جلسه هشتاد و سوم- دلیل عقلی

دانلود

جلسه هشتاد و چهارم- استحاله تکلیف به غیر مقدور

دانلود

جلسه هشتاد و پنجم- ثمره اشتراط تکلیف به قدرت

دانلود

جلسه هشتاد و ششم- جامع بین مقدور و غیر مقدور

دانلود

جلسه هشتاد و هفتم- ترتب

دانلود

جلسه هشتاد و هشتم- ثمره ترتب

دانلود

جلسه هشتاد و نهم- اطلاق واجب نسبت به حالات مزاحمت

دانلود

جلسه نودم- تقیید به عدم مانع شرعی

دانلود

جلسه نود و یکم- امکان وجوب مشروط

دانلود

جلسه نود و دوم- مسئولیت در قبال قیود

دانلود

جلسه نود و سوم- قیود متاخر از مقید

دانلود

جلسه نود و چهارم- زمان وجوب و واجب

دانلود

جلسه نود و پنجم- مقدمات مفوته

دانلود

جلسه نود و ششم- اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و هفتم- ادامه اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و هشتم- ادامه اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و نهم- واجب تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه صدم- ادامه  واجب تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه صد و یکم- تخییر در واجب

دانلود

جلسه صد و دوم- ادامه  تخییر در واجب

دانلود

جلسه صد و سوم- خصائص وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و چهارم- ثمره وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و پنجم- شمول وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و ششم- حدود واجب غیری

دانلود

جلسه صد و هفتم- اجزاء امر اضطراری

دانلود

جلسه صد و هشتم-  اجزاء امر ظاهری

دانلود

جلسه صد و نهم- اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و دهم-  خصوصیت دوم در اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و یازدهم-  خصوصیت سوم در اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و دوازدهم-  مشکل و ثمره اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و سیزدهم- اقتضاء وجوب برای حرمت ضد

دانلود

جلسه صد و چهاردهم-  اقتضاء وجوب برای حرمت ضد

دانلود

جلسه صد و پانزدهم-  اقتضاء حرمت بر بطلان

دانلود

جلسه صد و شانزدهم- ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

دانلود

جلسه صد و هفدهم-  ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

دانلود

جلسه صد و هجدهم- حجیت دلیل عقلی

دانلود

 

  • ۹۴/۰۸/۲۰

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی