غدیر

  • ۰
  • ۰

جلسه اول – موضوع و مسائل علم

دانلود 

جلسه دوم – موضوع و تعریف علم اصول

دانلود

جلسه سوم – وضع و اقسام آن

دانلود

جلسه چهارم – موضوع له اسماء خاص

دانلود

جلسه پنجم – موضوع له معانی حرفی

دانلود

جلسه ششم – ادامه معنای حرفی

دانلود

جلسه هفتم – وضع الفاظ برای معنای مراد

دانلود

جلسه هشتم – حقیقت شرعیه

دانلود

جلسه نهم – صحیح و اعم

دانلود

جلسه دهم – تصویر جامع بنا بر دو مبنا

دانلود

جلسه یازدهم – ثمره صحیح و اعم

دانلود

جلسه دوازدهم – ادله اعم

دانلود

جلسه سیزدهم – اشتراک

دانلود

جلسه چهاردم – مشتق مقدمه اول

دانلود

جلسه پانزدهم –  مشتق مقدمه دوم و سوم

دانلود

جلسه شانزدهم –  مشتق مقدمه چهارم و پنجم

دانلود

جلسه هفدهم –  مشتق مقدمه ششم و ادله اشتراط

دانلود

جلسه هجدهم –  مشتق ادله اشتراط

دانلود

جلسه نوزدهم –  مشتق ادله عدم اشتراط

دانلود

جلسه بیستم –  مشتق معنای بساطت

دانلود

جلسه بیست و یکم –  ماده امر

دانلود

جلسه بیست و دوم –  وضع ماده برای طلب انشائی

دانلود

جلسه بیست و سوم –  صیغه امر

دانلود

جلسه بیست و چهارم –  تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه بیست و پنجم –  امر عقیب حظر

دانلود

جلسه بیست و ششم –  اجزاء

دانلود

جلسه بیست و هفتم –  اجزاء امر اضطراری

دانلود

جلسه بیست و هشتم –  اجزاء امر ظاهری

دانلود

جلسه بیست و نهم –  انتهای اجزاء

دانلود

جلسه سی ام –  مقدمه واجب

دانلود

جلسه سی و یکم –  تقسیمات مقدمه

دانلود

جلسه سی و دوم –  واجب مطلق و مشروط

دانلود

جلسه سی و سوم –  واجب معلق و منجّز

دانلود

جلسه سی و چهارم –  ادامه  واجب معلق و منجّز

دانلود

جلسه سی و پنجم –  ادامه  معلق و منجّز

دانلود

جلسه سی و ششم –  واجب نفسی و غیری

دانلود

جلسه سی و هفتم –  تبعیت وجوب مقدمه

دانلود

جلسه سی و هشتم –  مقدمه موصله

دانلود

جلسه سی و نهم –  ادامه ثمره مقدمه موصله

دانلود

جلسه چهلم –  واجب اصلی و تبعی

دانلود

جلسه چهل و یکم –  استدلال بر وجوب مقدمه

دانلود

جلسه چهل و دوم –  تعلق اوامر به طبایع

دانلود

جلسه چهل و سوم –  بقاء جواز بعد نسخ وجوب

دانلود

جلسه چهل و چهارم –  عام و خاص

دانلود

جلسه چهل و پنجم –  الفاظ دال بر عموم

دانلود