غدیر

  • ۰
  • ۱

جلسه صد و نوزدهم- خصائص اصول عملیه

دانلود

جلسه صد و بیستم- اصول عملیه عقلی و شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و یکم- اصول تنزیلی و محرز

دانلود

جلسه صد و بیست و دوم- مورد جریان اصول عملیه

دانلود

جلسه صد و بیست و سوم- وظیفه اولی در حالت شک بدوی

دانلود

جلسه صد و بیست و چهارم- حق الطاعه

دانلود

جلسه صد و بیست و پنجم- دلالت آیه تکلیف بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و ششم- دلالت آیه تعذیب بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و هفتم- دلالت آیه وجدان بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و هشتم- دلالت روایت اطلاق بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و نهم- دلالت حدیث رفع بر برائت

دانلود

جلسه صد و سی ام- شمول حدیث رفع بر برائت ظاهری

دانلود

جلسه صد و سی و یکم- شمول حدیث رفع بر شبهات موضوعیه و حکمیه

دانلود

جلسه صد و سی و دوم- اعتراضات عامه بر ادله برائت

دانلود

جلسه صد و سی و سوم- اعتراض دوم

دانلود

جلسه صد و سی و چهارم- تحدید مفاد برائت

دانلود

جلسه صد و سی و پنجم- ادامه تحدید مفاد برائت

دانلود

جلسه صد و سی و ششم- استصحاب احتیاط

دانلود

جلسه صد و سی و هفتم- ادامه استصحاب احتیاط

دانلود

جلسه صد و سی و هشتم- قاعده منجزیت علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و سی و نهم- تفسیر علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و چهلم- تخریجات وجوب موافقت قطعیه

دانلود

جلسه صد و چهل و یکم- جریان اصول در تمام اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و دوم-  جریان اصول در بعض اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و سوم- ادامه جریان اصول در بعض اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و چهارم- ادامه جریان اصول در بعض اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و پنجم- جریان اصول در بعض اطراف بدون معارض

دانلود

جلسه صد و چهل و ششم- ادامه جریان اصول در بعض اطراف بدون معارض

دانلود

جلسه صد و چهل و هفتم- رکن اول علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و چهل و هشتم- رکن دوم و سوم علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و چهل و نهم- رکن چهارم علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و پنجاهم- زوال علم به جامع

دانلود

جلسه صد و پنجاه و یکم – اضطرار به بعض اطراف بعینه

دانلود

جلسه صد و پنجاه و دوم -  اضطرار به بعض اطراف لا بعینه

دانلود

جلسه صد و پنجاه و سوم -  انحلال علم اجمالی به تفصیلی

دانلود

جلسه صد و پنجاه و چهارم -  انحلال حکمی به امارات و اصول

دانلود

جلسه صد و پنجاه و پنجم -  حکم ملاقی احد اطراف

دانلود

جلسه صد و پنجاه و ششم -  شبهه غیر محصوره

دانلود

جلسه صد و پنجاه و هفتم -  ادامه شبهه غیر محصوره

دانلود

جلسه صد و پنجاه و هشتم -  غیر مقدور بودن احد اطراف

دانلود

جلسه صد و پنجاه و نهم -  علم اجمالی به تدریجیات

دانلود

جلسه صد و شصتم -  طولیت بین اطراف علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و شصت و یکم -  وظیفه در شک در وجوب و حرمت

دانلود

جلسه صد و شصت و دوم -  اقل و اکثر

دانلود

جلسه صد و شصت و سوم -  اقل و اکثر در اجزاء

دانلود

جلسه صد و شصت و چهارم -  ادامه  اقل و اکثر در اجزاء

دانلود

جلسه صد و شصت و پنجم -  ادامه  اقل و اکثر در اجزاء

دانلود

جلسه صد و شصت و ششم -  اقل و اکثر در شرائط

دانلود

جلسه صد و شصت و هفتم -  دوران بین تعیین و تخییر شرعی

دانلود

جلسه صد و شصت و هشتم -  دوران بین جزئیت و مانعیت

دانلود

جلسه صد و شصت و نهم -  شک در اطلاق جزء یا شرط

دانلود

جلسه صد و هفتادم -   شک در اطلاق نسبت به حالت تعذر

دانلود

جلسه صد و هفتاد و یکم -  استصحاب

دانلود

جلسه صد و هفتاد و دوم -  صحیحه ثانیه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و سوم -   ادامه صحیحه ثانیه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و چهارم -   ادامه صحیحه ثانیه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و پنجم -   صحیحه ثالثه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و ششم -  ادامه صحیحه ثالثه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و هفتم - روایت چهارم

دانلود

جلسه صد و هفتاد و هشتم -  کیفیت استدلال به استصحاب

دانلود

جلسه صد و هفتاد و نهم - رکن اول استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتادم - ادامه رکن اول استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و یکم - رکن دوم استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و دوم - ادامه رکن دوم استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و سوم - رکن سوم استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و چهارم - رکن چهارم استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و پنجم - ترتب آثار شرعی مستصحب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و ششم - ترتب آثار عقلی مستصحب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و هفتم - عموم جریان استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و هشتم - استصحاب حکم معلق

دانلود

جلسه صد و هشتاد و نهم - ادامه استصحاب حکم معلق

دانلود

جلسه صد و نودم -  استصحاب عدم نسخ

دانلود

جلسه صد و نود و یکم -  استصحاب کلی

دانلود

جلسه صد و نود و دوم -  ادامه استصحاب کلی

دانلود

جلسه صد و نود و سوم -  ادامه استصحاب کلی

دانلود

جلسه صد و نود و چهارم -  استصحاب در موضوعات مرکب

دانلود

جلسه صد و نود و پنجم -  ادامه  استصحاب در موضوعات مرکب

دانلود

جلسه صد و نود و ششم -  ادامه  استصحاب در موضوعات مرکب

دانلود

جلسه صد و نود و هفتم -  شبهه انفصال زمان شک از یقین

دانلود

جلسه صد و نود و هشتم -  تعارض ادله

دانلود

جلسه صد و نود و نهم -  ورود

دانلود

جلسه دویستم -  حکومت وتقیید

دانلود

جلسه دویست و یکم - تخصیص

دانلود

جلسه دویست و دوم – انقلاب نسبت

دانلود

جلسه دویست و سوم – احکام عام جمع عرفی

دانلود

جلسه دویست و چهارم – سرنوشت دلیل مغلوب

دانلود

جلسه دویست و پنجم – تطبیقات جمع عرفی

دانلود

جلسه دویست و ششم – ادامه تطبیقات جمع عرفی

دانلود

جلسه دویست و هفتم – ادامه تطبیقات جمع عرفی

دانلود

جلسه دویست و هشتم – تعارض مستقر در پرتو دلیل حجیت

دانلود

جلسه دویست و نهم – ادامه تعارض مستقر

دانلود

جلسه دویست و دهم – تنبیهات تعارض مستقر

دانلود

جلسه دویست و یازدهم – اخبار خاصه در مورد تعارض

دانلود

جلسه دویست و دوازدهم – روایات عرضه بر کتاب

دانلود

جلسه دویست و سیزدهم - ادامه روایات عرضه بر کتاب

دانلود

جلسه دویست و چهاردهم -

 

جلسه دویست و پانزدهم – روایات ترجیح

دانلود

جلسه دویست و شانزدهم – تنبیهات ترجیح

دانلود