غدیر

  • ۱
  • ۰

جلسه اول- تعریف علم اصول

دانلود 

جلسه دوم-  تعریف علم اصول

دانلود

جلسه سوم- موضوع علم اصول

دانلود

جلسه چهارم- احکام تکلیفی و وضعی

دانلود

جلسه پنجم- حکم وضعی

دانلود

جلسه ششم- شمول حکم برای عالم و جاهل

دانلود 

جلسه هفتم- حکم واقعی و ظاهری

دانلود

جلسه هشتم- شبهه تضاد

دانلود

جلسه نهم- تضاد و نقض غرض

دانلود 

جلسه دهم-  شبهه تضاد

دانلود 

جلسه یازدهم- امارات و اصول

دانلود 

جلسه دوازدهم- تفاوت اماره و اصل

دانلود 

جلسه سیزدهم

دانلود 

جلسه چهاردهم- تصویب نسبت به برخی احکام ظاهری

دانلود 

جلسه پانزدهم- قضیه حقیقیه و خارجیه

دانلود 

جلسه شانزدهم-  قضیه حقیقیه و خارجیه

دانلود 

جلسه هفدهم- حجیت قطع

دانلود 

جلسه هجدهم- حجیت قطع

دانلود 

جلسه نوزدهم- علم اجمالی

دانلود

جلسه بیستم- تجری

دانلود 

جلسه بیست و یکم- قطع قطاع

دانلود 

جلسه بیست و دوم- شک در حجیت

دانلود 

جلسه بیست و سوم- شک در حجیت

دانلود 

جلسه بیست و چهارم- حجیت مدلول التزامی

دانلود 

جلسه بیست و پنجم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و ششم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و هفتم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و هشتم- جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی

دانلود 

جلسه بیست و نهم- جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی

دانلود 

جلسه سی ام- اثبات الاماره لجواز الاسناد

دانلود 

جلسه سی و یکم- دلیلی شرعی لفظی

دانلود 

جلسه سی و دوم- معانی حرفیه، نظر آخوند

دانلود 

جلسه سی و سوم- معانی حرفیه، نظر مشهور

دانلود 

جلسه سی و چهارم- هیات جمله

دانلود

جلسه سی و پنجم- جمله خبریه و انشائیه

دانلود 

جلسه سی و ششم- جمله خبریه و انشائیه

دانلود 

جلسه سی و هفتم- ثمره معانی حرفیه

دانلود 

جلسه سی و هشتم- امر و ادوات طلب

دانلود 

جلسه سی و نهم- دلالت امر بر وجوب

دانلود 

جلسه چهلم- دلالت امر بر وجوب

دانلود

جلسه چهل و یکم- دلالت امر بر وجوب

دانلود

جلسه چهل و دوم- اوامر ارشادی

دانلود

جلسه چهل و سوم- اطلاق و اسم جنس

دانلود

جلسه چهل و چهارم-  اطلاق و اسم جنس

دانلود

جلسه چهل و پنجم-  تقابل اطلاق و تقیید

دانلود

جلسه چهل و ششم-  قرینه حکمت

دانلود

جلسه چهل و هفتم-  قرینه حکمت

دانلود

جلسه چهل و هشتم-  تنبیه اول و دوم اطلاق

دانلود

جلسه چهل و نهم- بخش اول

دانلود

جلسه چهل و نهم- بخش دوم

دانلود

جلسه پنجاهم-  نحوه دلالت ادوات عموم

دانلود

جلسه پنجاه و یکم-  مفاهیم

دانلود

جلسه پنجاه و دوم-  ضابط مفهوم

دانلود

جلسه پنجاه و سوم-  مفهوم شرط

دانلود

جلسه پنجاه و چهارم-  مفهوم شرط

دانلود

جلسه پنجاه و پنجم-  شرط مسوق لتحقق موضوع

دانلود

جلسه پنجاه و ششم-  مفهوم غایت

دانلود

جلسه پنجاه و هفتم-  دلیل شرعی غیر لفظی

دانلود

جلسه پنجاه و هشتم-  ادامه دلالت تقریر

دانلود

جلسه پنجاه و نهم-  نظریه توالد ذاتی معرفت

دانلود

جلسه شصتم-  وسایل اثبات وجدانی

دانلود

جلسه شصت و یکم-  ضابطه تواتر

دانلود

جلسه شصت و دوم-  تعدد وسائل اثبات

دانلود

جلسه شصت و سوم-  اجماع

دانلود

جلسه شصت و چهارم-  شروط مساعد کشف اجماع

دانلود

جلسه شصت و پنجم-  حجیت خبر واحد

دانلود

جلسه شصت و ششم-  اعتراضات آیه نبأ

دانلود

جلسه شصت و هفتم-  آیه نفر

دانلود

جلسه شصت و هشتم-  روایات دال بر حجیت خبر

دانلود

جلسه شصت و نهم-  استدلال به سیره بر حجیت خبر

دانلود

جلسه هفتادم-  استدلال به دلیل عقلی بر حجیت خبر

دانلود

جلسه هفتاد و یکم-  شرایط حجیت خبر ثقه

دانلود

جلسه هفتاد و دوم-  حجیت خبر با واسطه

دانلود

جلسه هفتاد و سوم-  تسامح در ادله سنن

دانلود

جلسه هفتاد و چهارم-  حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و پنجم-  تشخیص موضوع حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و ششم-  ظهور موضوعی و ذاتی

دانلود

جلسه هفتاد و هفتم-  ظهور عصر نص

دانلود

جلسه هفتاد و هشتم-  تفصیلات حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و نهم- ادامه تفصیلات حجیت

دانلود

جلسه هشتادم- خلط ظهور با حجیت

دانلود

جلسه هشتاد و یکم- حجیت ظهور حالی

دانلود

جلسه هشتاد و دوم- دلیل عقلی

دانلود

جلسه هشتاد و سوم- دلیل عقلی

دانلود

جلسه هشتاد و چهارم- استحاله تکلیف به غیر مقدور

دانلود

جلسه هشتاد و پنجم- ثمره اشتراط تکلیف به قدرت

دانلود

جلسه هشتاد و ششم- جامع بین مقدور و غیر مقدور

دانلود

جلسه هشتاد و هفتم- ترتب

دانلود

جلسه هشتاد و هشتم- ثمره ترتب

دانلود

جلسه هشتاد و نهم- اطلاق واجب نسبت به حالات مزاحمت

دانلود

جلسه نودم- تقیید به عدم مانع شرعی

دانلود

جلسه نود و یکم- امکان وجوب مشروط

دانلود

جلسه نود و دوم- مسئولیت در قبال قیود

دانلود

جلسه نود و سوم- قیود متاخر از مقید

دانلود

جلسه نود و چهارم- زمان وجوب و واجب

دانلود

جلسه نود و پنجم- مقدمات مفوته

دانلود

جلسه نود و ششم- اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و هفتم- ادامه اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و هشتم- ادامه اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و نهم- واجب تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه صدم- ادامه  واجب تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه صد و یکم- تخییر در واجب

دانلود

جلسه صد و دوم- ادامه  تخییر در واجب

دانلود

جلسه صد و سوم- خصائص وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و چهارم- ثمره وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و پنجم- شمول وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و ششم- حدود واجب غیری

دانلود

جلسه صد و هفتم- اجزاء امر اضطراری

دانلود

جلسه صد و هشتم-  اجزاء امر ظاهری

دانلود

جلسه صد و نهم- اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و دهم-  خصوصیت دوم در اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و یازدهم-  خصوصیت سوم در اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و دوازدهم-  مشکل و ثمره اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و سیزدهم- اقتضاء وجوب برای حرمت ضد

دانلود

جلسه صد و چهاردهم-  اقتضاء وجوب برای حرمت ضد

دانلود

جلسه صد و پانزدهم-  اقتضاء حرمت بر بطلان

دانلود

جلسه صد و شانزدهم- ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

دانلود

جلسه صد و هفدهم-  ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

دانلود

جلسه صد و هجدهم- حجیت دلیل عقلی

دانلود