غدیر

 • ۰
 • ۰

اطلاع رسانی تازه ها

 

فقه

لمعه دمشقیه، کتاب صلوة، جلسات 11 و 12، بارگزاری در تاریخ 20/9/95

               کتاب حج، جلسات 8 تا 16، بارگزاری در تاریخ 4/11/95

فقه استدلالی، معاملات، نکاح، مسائل مرتبط، جلسات 28 تا 32، بارگزاری در تاریخ 8/12/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 33 تا 35، بارگزاری در تاریخ 15/12/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 40 تا 43، بارگزاری در تاریخ 25/12/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 36 تا 39، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

دروس تمهیدیه، فقه قضاء، کتاب القضاء، جلسات 1 تا 12، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

 

اصول

حلقه ثالثه،  جلسات 161تا 164، بارگزاری در تاریخ 8/12/95

             جلسات 165تا 167، بارگزاری در تاریخ 15/12/95

             جلسات 173تا 176، بارگزاری در تاریخ 25/12/95

             جلسات 168تا 172، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

             جلسات 177 و 178، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

 

قواعد فقهیه

جلد دوم، قاعده قرعه و استخاره، 8 جلسه، بارگزاری در تاریخ 30/9/95

 

 

 • ۰
 • ۰

فایل های صوتی استاد حائری

(تلخیص دروس فی علم الاصول - الحلقه الثانیه)


جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود

جلسه هفدهم

دانلود

جلسه هجدهم

دانلود

جلسه نوزدهم

دانلود

جلسه بیستم

دانلود

 • ۰
 • ۰

کتاب دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی ( استاد حائری)

فقه نیمه استدلالی بخش معاملات بر اساس کتاب دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی حضرت آیت الله ایروانی

فایل های صوتی درس فقه معاملات استاد حائری را در ادامه مطلب دانلود نمایید

 

فقه عبادات 

التکلیف و شروطه

جلسه اول- مقدمه

دانلود

جلسه دوم- ص13

دانلود

جلسه سوم- ص14

دانلود

جلسه چهارم- ص14

دانلود

جلسه پنجم- ص15

دانلود

 

کتاب الحج

جلسه اول- ص403

دانلود

جلسه دوم- ص407

دانلود

جلسه سوم- ص410

دانلود

جلسه چهارم- ص411

دانلود

جلسه پنجم- ص414

دانلود

جلسه ششم- ص416

دانلود

جلسه هفتم- ص418

دانلود

جلسه هشتم- ص421

دانلود

جلسه نهم- ص424

دانلود

جلسه دهم- ص429

دانلود

جلسه یازدهم- ص432

دانلود

جلسه دواازدهم- ص435

دانلود

جلسه سیزدهم- ص439

دانلود

جلسه چهاردهم- ص442

دانلود

جلسه پانزدهم- ص445

دانلود

جلسه شانزدهم- ص447

دانلود

جلسه هفدهم- ص449

دانلود

جلسه هجدهم- ص450

دانلود

جلسه نوزدهم- ص454

دانلود

جلسه بیستم- ص458

دانلود

جلسه بیست و دوم- ص465

دانلود

جلسه بیست و سوم- ص470

دانلود

جلسه بیست و چهارم- ص473

دانلود

جلسه بیست و پنجم- ص478

دانلود

جلسه بیست و ششم- ص483

دانلود

 

 

 

کتاب الطهارة

جلسه اول- ص21

دانلود

جلسه دوم- ص22

دانلود

جلسه سوم- ص23

دانلود

جلسه چهارم- ص25

دانلود

جلسه پنجم- ص26

دانلود

جلسه ششم- ص28

دانلود

جلسه هفتم- ص31

دانلود

جلسه هشتم- ص33

دانلود

جلسه نهم- ص36

دانلود

جلسه دهم- ص37

دانلود

جلسه یازدهم- ص39

دانلود

جلسه دوازدهم- ص41

دانلود

جلسه سیزدهم- ص42

دانلود

جلسه چهاردهم- ص43

دانلود

جلسه پانزدهم- ص45

دانلود

جلسه شانزدهم- ص48

دانلود

جلسه هفدهم- ص50

دانلود

جلسه هجدهم- ص52

دانلود

جلسه نوزدهم- ص55

دانلود

جلسه بیستم- ص58

دانلود

جلسه بیست و یکم- ص60

دانلود

جلسه بیست و دوم- ص61

دانلود

جلسه بیست و سوم- ص64

دانلود

جلسه بیست و چهارم- ص66

دانلود

جلسه بیست و پنجم- ص68

دانلود

جلسه بیست و ششم- ص71

دانلود

جلسه بیست و هفتم- ص73

دانلود

جلسه بیست و هشتم- ص76

دانلود

جلسه بیست و نهم- ص81

دانلود

جلسه سی ام- ص83

دانلود

جلسه سی و یکم- ص87

دانلود

جلسه سی و دوم- ص89

دانلود

جلسه سی و سوم- ص89

دانلود

جلسه سی و چهارم- ص93

دانلود

جلسه سی و پنجم- ص95

دانلود

جلسه سی و ششم- ص97

دانلود

جلسه سی و هفتم- ص101

دانلود

جلسه سی و هشتم- ص104

دانلود

جلسه سی و نهم- ص107

دانلود

جلسه چهلم- ص110

دانلود

جلسه چهل و یکم- ص112

دانلود

جلسه چهل و دوم- ص114

دانلود

جلسه چهل و سوم- ص117

دانلود

جلسه چهل و چهارم- ص119

دانلود

جلسه چهل و پنجم- ص120

دانلود

جلسه چهل و ششم- ص121

دانلود

جلسه چهل و هفتم- ص122

دانلود

جلسه چهل و هشتم- ص124

دانلود

جلسه چهل و نهم- ص126

دانلود

جلسه پنجاهم- ص127

دانلود

جلسه پنجاه و یکم- ص127

دانلود

جلسه پنجاه و دوم- ص129

دانلود

جلسه پنجاه و سوم- ص131

دانلود

جلسه پنجاه و چهارم- ص133

دانلود

جلسه پنجاه و پنجم- ص136

دانلود

جلسه پنجاه و ششم- ص137

دانلود

جلسه پنجاه و هفتم- ص138

دانلود

جلسه پنجاه و هشتم- ص139

دانلود

جلسه پنجاه و نهم- ص140

دانلود

جلسه شصتم- ص140

دانلود

جلسه شصت و یکم- ص145

دانلود

جلسه شصت و دوم- ص146

دانلود

جلسه شصت و سوم- ص149

دانلود

جلسه شصت و چهارم- ص151

دانلود

جلسه شصت و پنجم- ص153

دانلود

جلسه شصت و ششم- ص156

دانلود

جلسه شصت و هفتم- ص160

دانلود

جلسه شصت و هشتم- ص162

دانلود

جلسه شصت و نهم- ص165

دانلود

 

 

کتاب الصلاة

جلسه اول- ص175

دانلود

جلسه دوم- ص175

دانلود

جلسه سوم- ص177

دانلود

جلسه چهارم- ص178

دانلود

جلسه پنجم- ص179

دانلود

جلسه ششم- ص182

دانلود

جلسه هفتم- ص184

دانلود

جلسه هشتم- ص186

دانلود

جلسه نهم- ص188

دانلود

جلسه دهم- ص190

دانلود

جلسه یازدهم- ص192

دانلود

جلسه دوازدهم- ص194

دانلود

جلسه سیزدهم- ص195

دانلود

جلسه چهاردهم- ص196

دانلود

جلسه پانزدهم- ص199

دانلود

جلسه شانزدهم- ص201

دانلود

جلسه هفدهم- ص203

دانلود

جلسه هجدهم- ص204

دانلود

جلسه نوزدهم- ص205

دانلود

جلسه بیستم- ص206

دانلود

جلسه بیست و یکم- ص211

دانلود

جلسه بیست و دوم- ص213

دانلود

جلسه بیست و سوم- ص216

دانلود

جلسه بیست و چهارم- ص218

دانلود

جلسه بیست و پنجم- ص220

دانلود

جلسه بیست و ششم- ص222

دانلود

جلسه بیست و هفتم- ص226

دانلود

جلسه بیست و هشتم- ص228

دانلود

جلسه بیست و نهم- ص230

دانلود

جلسه سی ام- ص233

دانلود

جلسه سی و یکم- ص235

دانلود

جلسه سی و دوم- ص237

دانلود

جلسه سی و سوم- ص241

دانلود

جلسه سی و چهارم- ص244

دانلود

جلسه سی و پنجم- ص247

دانلود

جلسه سی و ششم- ص250

دانلود

جلسه سی و هفتم- ص251

دانلود

جلسه سی و هشتم- ص254

دانلود

جلسه سی و نهم- ص257

دانلود

جلسه چهلم- ص259

دانلود

جلسه چهل و یکم- ص262

دانلود

جلسه چهل و دوم- ص264

دانلود

جلسه چهل و سوم- ص265

دانلود

جلسه چهل و چهارم- ص267

دانلود

جلسه چهل و پنجم- ص270

دانلود

جلسه چهل و پنجم- ص273

دانلود

جلسه چهل و پنجم- ص275

دانلود

جلسه چهل و ششم- ص277

دانلود

جلسه چهل و هفتم- ص279

دانلود

 

 

کتاب الصوم 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود 

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود 

جلسه هفدهم

دانلود

 

 

کتاب الخمس

جلسه اول- ص377

دانلود

جلسه دوم- ص379

دانلود

جلسه سوم- ص380

دانلود

جلسه چهارم- ص381

دانلود

جلسه پنجم- ص382

دانلود

جلسه ششم- ص384

دانلود

جلسه هفتم- ص386

دانلود

جلسه هشتم- ص387

دانلود

جلسه نهم- ص388

دانلود

جلسه دهم- ص391

دانلود

جلسه یازدهم- ص392

دانلود

جلسه دوازدهم- ص393

دانلود

جلسه سیزدهم- ص394

دانلود

جلسه چهاردهم- ص396

دانلود

جلسه پانزدهم- ص397

دانلود

 

 

کتاب الجهاد

جلسه اول- ص547

دانلود

جلسه دوم- ص549

دانلود

جلسه سوم- ص552

دانلود

جلسه چهارم- ص555

دانلود

 

 

کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

جلسه اول- ص559

دانلود

جلسه دوم- ص561

دانلود

جلسه سوم- ص563

دانلود

جلسه چهارم- ص563

دانلود

جلسه پنجم- ص565

دانلود

 

 

فقه معاملات

کتاب البیع 

جلسه اول

دانلود  

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود 

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود

جلسه هفدهم

دانلود

جلسه هجدهم

دانلود

جلسه نوزدهم

دانلود

جلسه بیستم

دانلود

جلسه بیست و یکم

دانلود

جلسه بیست و دوم

دانلود

جلسه بیست و سوم

دانلود

جلسه بیست و چهام

دانلود

جلسه بیست و پنجم

دانلود

جلسه بیست و ششم

دانلود

جلسه بیست و هفتم

دانلود

جلسه بیست و هشتم

دانلود

جلسه بیست و نهم

دانلود

جلسه سی ام

دانلود

جلسه سی و یکم

دانلود 

جلسه سی و دوم

دانلود

جلسه سی و سوم

دانلود

جلسه سی و چهارم

دانلود

جلسه سی و پنجم

دانلود

جلسه سی و ششم

دانلود

جلسه سی و هفتم

دانلود

جلسه سی و هشتم

دانلود

 

 

کتاب الرهن

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

 

 

کتاب العاریه-کتاب سبق و رمایه

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

کتاب القرض

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

 

 

کتاب النکاح

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

 

 

کتاب الهبه

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

 

 

کتاب الودیعه

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقه قضاء

 

 

 

کتاب القضاء

جلسه اول- ص11

دانلود

جلسه دوم- ص14

دانلود

جلسه سوم- ص17

دانلود

جلسه چهارم- ص20

دانلود

جلسه پنجم- ص23

دانلود

جلسه ششم- ص27

دانلود

جلسه هفتم- ص30

دانلود

جلسه هشتم- ص34

دانلود

جلسه نهم- ص37

دانلود

جلسه دهم- ص40

دانلود

جلسه یازدهم- ص45

دانلود

جلسه دوازدهم- ص47

دانلود

 
 
 • ۰
 • ۰

فایل های صوتی استاد حائری 

 

 

(دروس فی علم الاصول- الحلقة الثانیة) 

 

 

 


 

 


جلسه 1           

 

 

92/06/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 2        

 

 

92/06/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 3       

 

 

92/06/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 4     

 

 

 92/06/30

 

 

 دانلود

 

 

جلسه 5      

 

 

 92/06/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 6      

 

 

92/07/03

 

 

 دانلود

 

 

جلسه 7        

 

 

 92/07/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 8      

 

 

92/07/06 

 

 

 دانلود

 

 

جلسه 9

 

 

92/07/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 10

 

 

92/07/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 11

 

 

92/07/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 12

 

 

92/07/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 13

 

 

92/07/20

 

 

دانلود

 

 

جلسه 14

 

 

92/07/20

 

 

موجود نیست

 

 

جلسه 15

 

 

92/07/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 16

 

 

92/07/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 17

 

 

92/08/01

 

 

دانلود

 

 

جلسه 18

 

 

92/08/01

 

 

دانلود

 

 

جلسه 19

 

 

92/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 20

 

 

92/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 21

 

 

92/08/08

 

 

دانلود

 

 

جلسه 22

 

 

92/08/11

 

 

دانلود

 

 

جلسه 23

 

 

92/08/11

 

 

دانلود

 

 

جلسه 24

 

 

92/08/25

 

 

دانلود

 

 

جلسه 25

 

 

92/08/25

 

 

دانلود

 

 

جلسه 26

 

 

92/08/29

 

 

دانلود

 

 

جلسه 27

 

 

92/09/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 28

 

 

92/09/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 29

 

 

92/09/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 30

 

 

92/09/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 31

 

 

92/09/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 32

 

 

92/09/13

 

 

دانلود

 

 

جلسه 33

 

 

92/09/16

 

 

دانلود

 

 

جلسه 34

 

 

92/09/16

 

 

دانلود

 

 

جلسه 35

 

 

92/09/20

 

 

دانلود

 

 

جلسه 36

 

 

92/09/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 37

 

 

92/09/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 38

 

 

92/09/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 39

 

 

92/09/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 40

 

 

92/09/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 41

 

 

92/10/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 42

 

 

92/10/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 43

 

 

92/10/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 44

 

 

92/11/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 45

 

 

92/11/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 46

 

 

92/11/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 47

 

 

92/11/14

 

 

دانلود

 

 

جلسه 48

 

 

92/11/14

 

 

دانلود

 

 

جلسه 49

 

 

92/11/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 50

 

 

92/11/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 51

 

 

92/11/21

 

 

دانلود

 

 

جلسه 52

 

 

92/11/21

 

 

دانلود

 

 

جلسه 53

 

 

92/11/26

 

 

دانلود

 

 

جلسه 54

 

 

92/11/26

 

 

دانلود

 

 

جلسه 55

 

 

92/11/28

 

 

دانلود

 

 

جلسه 56

 

 

92/11/28

 

 

دانلود

 

 

جلسه 57

 

 

92/12/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 58

 

 

92/12/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 59

 

 

92/12/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 60

 

 

92/12/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 61

 

 

92/12/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 62

 

 

92/12/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 63

 

 

92/12/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 64

 

 

92/12/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 65

 

 

92/12/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 66

 

 

92/12/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 67

 

 

92/12/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 68

 

 

92/12/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 69

 

 

92/12/24

 

 

دانلود

 

 

جلسه 70

 

 

92/12/24

 

 

دانلود

 

 

جلسه 71

 

 

93/01/16

 

 

دانلود

 

 

جلسه 72

 

 

93/01/16

 

 

دانلود

 

 

جلسه 73

 

 

93/01/18

 

 

دانلود

 

 

جلسه 74

 

 

93/01/18

 

 

دانلود

 

 

جلسه 75

 

 

93/01/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 76

 

 

93/01/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 77

 

 

93/01/25

 

 

دانلود

 

 

جلسه 78

 

 

93/01/25

 

 

دانلود

 

 

جلسه 79

 

 

93/01/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 80

 

 

93/01/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 81

 

 

93/02/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 82

 

 

93/02/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 83

 

 

93/02/13

 

 

دانلود

 

 

جلسه 84

 

 

93/02/13

 

 

دانلود

 

 

جلسه 85

 

 

93/02/15

 

 

دانلود

 

 

جلسه 86

 

 

93/02/15

 

 

دانلود

 

 

جلسه 87

 

 

93/02/20

 

 

دانلود

 

 

جلسه 88

 

 

93/02/20

 

 

دانلود

 

 

جلسه 89

 

 

93/02/22

 

 

دانلود

 

 

جلسه 90

 

 

93/02/22

 

 

دانلود

 

 

جلسه 91

 

 

93/02/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 92

 

 

93/02/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 93

 

 

93/02/29

 

 

دانلود

 

 

جلسه 94

 

 

93/02/29

 

 

دانلود

 

 

جلسه 95

 

 

93/03/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 96

 

 

93/03/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 97

 

 

93/03/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 98

 

 

93/03/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 99

 

 

93/03/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 100

 

 

93/03/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 101

 

 

93/03/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 102

 

 

93/03/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 103

 

 

93/03/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 104

 

 

93/03/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 105

 

 

93/03/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 106

 

 

93/03/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 107

 

 

93/08/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 108

 

 

93/08/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 109

 

 

93/08/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 110

 

 

93/08/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 111

 

 

93/08/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 112

 

 

93/08/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 113

 

 

93/08/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 114

 

 

93/08/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 115

 

 

93/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 116

 

 

93/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 117

 

 

93/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 118

 

 

93/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 119

 

 

93/08/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 120

 

 

93/08/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 121

 

 

93/08/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 122

 

 

93/08/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 123

 

 

93/08/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 124

 

 

93/08/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 125

 

 

93/08/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 126

 

 

93/08/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 127

 

 

93/08/07

 

 

دانلود

 

 

جلسه 128

 

 

93/08/07

 

 

دانلود

 

 

جلسه 129

 

 

93/08/07

 

 

دانلود

 

 

جلسه 130

 

 

93/08/07

 

 

دانلود

 

 

جلسه 131

 

 

93/08/08

 

 

دانلود

 

 

جلسه 132

 

 

93/08/08

 

 

دانلود

 

 

جلسه 133

 

 

93/08/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 134

 

 

93/08/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 135

 

 

93/08/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 136

 

 

93/08/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 137

 

 

93/08/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 138

 

 

93/08/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 139

 

 

93/08/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 140

 

 

93/08/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 141

 

 

93/08/11

 

 

دانلود

 

 

جلسه 142

 

 

93/08/11

 

 

دانلود

 

 

جلسه 143

 

 

93/08/14

 

 

دانلود

 

 

جلسه 144

 

 

93/08/14

 

 

دانلود

 

 

جلسه 145

 

 

93/08/14

 

 

دانلود

 

 

 • ۰
 • ۰

الجزء الاول

المدخل

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

قاعده لاتعاد

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم- ص26

دانلود

جلسه پنجم- ص28

دانلود

جلسه ششم- ص29

دانلود

جلسه هفتم- ص31

دانلود

تمرین جلسه یکم

دانلود

تمرین جلسه دوم

دانلود

 

 

قاعدتا الفراغ والتجاوز

 

أصالة الصحة

 

جلسه اول- ص73

دانلود

جلسه دوم- ص76

دانلود

جلسه سوم- ص79

دانلود

جلسه چهارم- ص80

دانلود

 

قاعده لاضرر

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود

جلسه سیزدهم- ص123

دانلود

جلسه چهاردهم- ص125

دانلود

جلسه پانزدهم- ص128

دانلود

جلسه شانزدهم- ص130

دانلود

جلسه هفدهم- ص132

دانلود

جلسه هجدهم- ص136

دانلود

جلسه نوزدهم- ص139

دانلود

جلسه بیستم- ص144

دانلود

جلسه بیست و یکم- ص146

دانلود

جلسه بیست و دوم- ص152

دانلود

جلسه بیست و سوم- ص154

دانلود

جلسه بیست و چهارم- ص158

دانلود

جلسه بیست و پنجم- ص160

دانلود

 

قاعده نفی الحرج

 

جلسه اول- ص171

دانلود

جلسه دوم- ص175

دانلود

جلسه سوم- ص177

دانلود

جلسه چهارم- ص198

دانلود

 

 

قاعده الید

 

جلسه اول- ص185

دانلود

جلسه دوم- ص191

دانلود

جلسه سوم- ص192

دانلود

جلسه چهارم- ص193

دانلود

جلسه پنجم- ص194

دانلود

جلسه پنجم- ص196

دانلود

 

الجزء الثانی

قاعدة القرعة والاستخارة

 

جلسه اول- ص9

دانلود

جلسه دوم- ص16

دانلود

جلسه سوم- ص21

دانلود

جلسه چهارم- ص25

دانلود

جلسه پنجم- روایات استخاره

دانلود

جلسه ششم-  روایات استخاره

دانلود

جلسه هفتم- ص29

دانلود

جلسه هشتم- ص34

دانلود

 

قاعدة الطهارة

 

قاعدة الالزام

 

قاعدة سوق المسلمین

 

قاعدة السلطنة

 

قاعدة المیسور

 

قاعدة علی الید

 

قاعدة الغرور

 

قاعدة الاقرار

 

قاعدة الفراش

 

 

 

 

  • ۱
 • ۰

جلسه اول- تعریف علم اصول

دانلود 

جلسه دوم-  تعریف علم اصول

دانلود

جلسه سوم- موضوع علم اصول

دانلود

جلسه چهارم- احکام تکلیفی و وضعی

دانلود

جلسه پنجم- حکم وضعی

دانلود

جلسه ششم- شمول حکم برای عالم و جاهل

دانلود 

جلسه هفتم- حکم واقعی و ظاهری

دانلود

جلسه هشتم- شبهه تضاد

دانلود

جلسه نهم- تضاد و نقض غرض

دانلود 

جلسه دهم-  شبهه تضاد

دانلود 

جلسه یازدهم- امارات و اصول

دانلود 

جلسه دوازدهم- تفاوت اماره و اصل

دانلود 

جلسه سیزدهم

دانلود 

جلسه چهاردهم- تصویب نسبت به برخی احکام ظاهری

دانلود 

جلسه پانزدهم- قضیه حقیقیه و خارجیه

دانلود 

جلسه شانزدهم-  قضیه حقیقیه و خارجیه

دانلود 

جلسه هفدهم- حجیت قطع

دانلود 

جلسه هجدهم- حجیت قطع

دانلود 

جلسه نوزدهم- علم اجمالی

دانلود

جلسه بیستم- تجری

دانلود 

جلسه بیست و یکم- قطع قطاع

دانلود 

جلسه بیست و دوم- شک در حجیت

دانلود 

جلسه بیست و سوم- شک در حجیت

دانلود 

جلسه بیست و چهارم- حجیت مدلول التزامی

دانلود 

جلسه بیست و پنجم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و ششم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و هفتم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و هشتم- جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی

دانلود 

جلسه بیست و نهم- جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی

دانلود 

جلسه سی ام- اثبات الاماره لجواز الاسناد

دانلود 

جلسه سی و یکم- دلیلی شرعی لفظی

دانلود 

جلسه سی و دوم- معانی حرفیه، نظر آخوند

دانلود 

جلسه سی و سوم- معانی حرفیه، نظر مشهور

دانلود 

جلسه سی و چهارم- هیات جمله

دانلود

جلسه سی و پنجم- جمله خبریه و انشائیه

دانلود 

جلسه سی و ششم- جمله خبریه و انشائیه

دانلود 

جلسه سی و هفتم- ثمره معانی حرفیه

دانلود 

جلسه سی و هشتم- امر و ادوات طلب

دانلود 

جلسه سی و نهم- دلالت امر بر وجوب

دانلود 

جلسه چهلم- دلالت امر بر وجوب

دانلود

جلسه چهل و یکم- دلالت امر بر وجوب

دانلود

جلسه چهل و دوم- اوامر ارشادی

دانلود

جلسه چهل و سوم- اطلاق و اسم جنس

دانلود

جلسه چهل و چهارم-  اطلاق و اسم جنس

دانلود

جلسه چهل و پنجم-  تقابل اطلاق و تقیید

دانلود

جلسه چهل و ششم-  قرینه حکمت

دانلود

جلسه چهل و هفتم-  قرینه حکمت

دانلود

جلسه چهل و هشتم-  تنبیه اول و دوم اطلاق

دانلود

جلسه چهل و نهم- بخش اول

دانلود

جلسه چهل و نهم- بخش دوم

دانلود

جلسه پنجاهم-  نحوه دلالت ادوات عموم

دانلود

جلسه پنجاه و یکم-  مفاهیم

دانلود

جلسه پنجاه و دوم-  ضابط مفهوم

دانلود

جلسه پنجاه و سوم-  مفهوم شرط

دانلود

جلسه پنجاه و چهارم-  مفهوم شرط

دانلود

جلسه پنجاه و پنجم-  شرط مسوق لتحقق موضوع

دانلود

جلسه پنجاه و ششم-  مفهوم غایت

دانلود

جلسه پنجاه و هفتم-  دلیل شرعی غیر لفظی

دانلود

جلسه پنجاه و هشتم-  ادامه دلالت تقریر

دانلود

جلسه پنجاه و نهم-  نظریه توالد ذاتی معرفت

دانلود

جلسه شصتم-  وسایل اثبات وجدانی

دانلود

جلسه شصت و یکم-  ضابطه تواتر

دانلود

جلسه شصت و دوم-  تعدد وسائل اثبات

دانلود

جلسه شصت و سوم-  اجماع

دانلود

جلسه شصت و چهارم-  شروط مساعد کشف اجماع

دانلود

جلسه شصت و پنجم-  حجیت خبر واحد

دانلود

جلسه شصت و ششم-  اعتراضات آیه نبأ

دانلود

جلسه شصت و هفتم-  آیه نفر

دانلود

جلسه شصت و هشتم-  روایات دال بر حجیت خبر

دانلود

جلسه شصت و نهم-  استدلال به سیره بر حجیت خبر

دانلود

جلسه هفتادم-  استدلال به دلیل عقلی بر حجیت خبر

دانلود

جلسه هفتاد و یکم-  شرایط حجیت خبر ثقه

دانلود

جلسه هفتاد و دوم-  حجیت خبر با واسطه

دانلود

جلسه هفتاد و سوم-  تسامح در ادله سنن

دانلود

جلسه هفتاد و چهارم-  حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و پنجم-  تشخیص موضوع حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و ششم-  ظهور موضوعی و ذاتی

دانلود

جلسه هفتاد و هفتم-  ظهور عصر نص

دانلود

جلسه هفتاد و هشتم-  تفصیلات حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و نهم- ادامه تفصیلات حجیت

دانلود

جلسه هشتادم- خلط ظهور با حجیت

دانلود

جلسه هشتاد و یکم- حجیت ظهور حالی

دانلود

جلسه هشتاد و دوم- دلیل عقلی

دانلود

جلسه هشتاد و سوم- دلیل عقلی

دانلود

جلسه هشتاد و چهارم- استحاله تکلیف به غیر مقدور

دانلود

جلسه هشتاد و پنجم- ثمره اشتراط تکلیف به قدرت

دانلود

جلسه هشتاد و ششم- جامع بین مقدور و غیر مقدور

دانلود

جلسه هشتاد و هفتم- ترتب

دانلود

جلسه هشتاد و هشتم- ثمره ترتب

دانلود

جلسه هشتاد و نهم- اطلاق واجب نسبت به حالات مزاحمت

دانلود

جلسه نودم- تقیید به عدم مانع شرعی

دانلود

جلسه نود و یکم- امکان وجوب مشروط

دانلود

جلسه نود و دوم- مسئولیت در قبال قیود

دانلود

جلسه نود و سوم- قیود متاخر از مقید

دانلود

جلسه نود و چهارم- زمان وجوب و واجب

دانلود

جلسه نود و پنجم- مقدمات مفوته

دانلود

جلسه نود و ششم- اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و هفتم- ادامه اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و هشتم- ادامه اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و نهم- واجب تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه صدم- ادامه  واجب تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه صد و یکم- تخییر در واجب

دانلود

جلسه صد و دوم- ادامه  تخییر در واجب

دانلود

جلسه صد و سوم- خصائص وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و چهارم- ثمره وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و پنجم- شمول وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و ششم- حدود واجب غیری

دانلود

جلسه صد و هفتم- اجزاء امر اضطراری

دانلود

جلسه صد و هشتم-  اجزاء امر ظاهری

دانلود

جلسه صد و نهم- اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و دهم-  خصوصیت دوم در اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و یازدهم-  خصوصیت سوم در اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و دوازدهم-  مشکل و ثمره اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و سیزدهم- اقتضاء وجوب برای حرمت ضد

دانلود

جلسه صد و چهاردهم-  اقتضاء وجوب برای حرمت ضد

دانلود

جلسه صد و پانزدهم-  اقتضاء حرمت بر بطلان

دانلود

جلسه صد و شانزدهم- ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

دانلود

جلسه صد و هفدهم-  ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

دانلود

جلسه صد و هجدهم- حجیت دلیل عقلی

دانلود

جلسه صد و نوزدهم- خصائص اصول عملیه

دانلود

جلسه صد و بیستم- اصول عملیه عقلی و شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و یکم- اصول تنزیلی و محرز

دانلود

جلسه صد و بیست و دوم- مورد جریان اصول عملیه

دانلود

جلسه صد و بیست و سوم- وظیفه اولی در حالت شک بدوی

دانلود

جلسه صد و بیست و چهارم- حق الطاعه

دانلود

جلسه صد و بیست و پنجم- دلالت آیه تکلیف بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و ششم- دلالت آیه تعذیب بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و هفتم- دلالت آیه وجدان بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و هشتم- دلالت روایت اطلاق بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و نهم- دلالت حدیث رفع بر برائت

دانلود

جلسه صد و سی ام- شمول حدیث رفع بر برائت ظاهری

دانلود

جلسه صد و سی و یکم- شمول حدیث رفع بر شبهات موضوعیه و حکمیه

دانلود

جلسه صد و سی و دوم- اعتراضات عامه بر ادله برائت

دانلود

جلسه صد و سی و سوم- اعتراض دوم

دانلود

جلسه صد و سی و چهارم- تحدید مفاد برائت

دانلود

جلسه صد و سی و پنجم- ادامه تحدید مفاد برائت

دانلود

جلسه صد و سی و ششم- استصحاب احتیاط

دانلود

جلسه صد و سی و هفتم- ادامه استصحاب احتیاط

دانلود

جلسه صد و سی و هشتم- قاعده منجزیت علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و سی و نهم- تفسیر علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و چهلم- تخریجات وجوب موافقت قطعیه

دانلود

جلسه صد و چهل و یکم- جریان اصول در تمام اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و دوم-  جریان اصول در بعض اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و سوم- ادامه جریان اصول در بعض اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و چهارم- ادامه جریان اصول در بعض اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و پنجم- جریان اصول در بعض اطراف بدون معارض

دانلود

جلسه صد و چهل و ششم- ادامه جریان اصول در بعض اطراف بدون معارض

دانلود

جلسه صد و چهل و هفتم- رکن اول علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و چهل و هشتم- رکن دوم و سوم علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و چهل و نهم- رکن چهارم علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و پنجاهم- زوال علم به جامع

دانلود

جلسه صد و پنجاه و یکم – اضطرار به بعض اطراف بعینه

دانلود

جلسه صد و پنجاه و دوم -  اضطرار به بعض اطراف لا بعینه

دانلود

جلسه صد و پنجاه و سوم -  انحلال علم اجمالی به تفصیلی

دانلود

جلسه صد و پنجاه و چهارم -  انحلال حکمی به امارات و اصول

دانلود

جلسه صد و پنجاه و پنجم -  حکم ملاقی احد اطراف

دانلود

جلسه صد و پنجاه و ششم -  شبهه غیر محصوره

دانلود

جلسه صد و پنجاه و هفتم -  ادامه شبهه غیر محصوره

دانلود

جلسه صد و پنجاه و هشتم -  غیر مقدور بودن احد اطراف

دانلود

جلسه صد و پنجاه و نهم -  علم اجمالی به تدریجیات

دانلود

جلسه صد و شصتم -  طولیت بین اطراف علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و شصت و یکم -  وظیفه در شک در وجوب و حرمت

دانلود

جلسه صد و شصت و دوم -  اقل و اکثر

دانلود

جلسه صد و شصت و سوم -  اقل و اکثر در اجزاء

دانلود

جلسه صد و شصت و چهارم -  ادامه  اقل و اکثر در اجزاء

دانلود

جلسه صد و شصت و پنجم -  ادامه  اقل و اکثر در اجزاء

دانلود

جلسه صد و شصت و ششم -  اقل و اکثر در شرائط

دانلود

جلسه صد و شصت و هفتم -  دوران بین تعیین و تخییر شرعی

دانلود

جلسه صد و شصت و هشتم -  دوران بین جزئیت و مانعیت

دانلود

جلسه صد و شصت و نهم -  شک در اطلاق جزء یا شرط

دانلود

جلسه صد و هفتادم -   شک در اطلاق نسبت به حالت تعذر

دانلود

جلسه صد و هفتاد و یکم -  استصحاب

دانلود

جلسه صد و هفتاد و دوم -  صحیحه ثانیه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و سوم -   ادامه صحیحه ثانیه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و چهارم -   ادامه صحیحه ثانیه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و پنجم -   صحیحه ثالثه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و ششم -  ادامه صحیحه ثالثه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و هفتم -  روایت چهارم

دانلود

جلسه صد و هفتاد و هشتم -  کیفیت استدلال به استصحاب

دانلود

 

 • ۰
 • ۰

تلاوت قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم با صدای حجة الاسلام و المسلمین قاسمیان

قرائت کلام الله مجید در مدرسه علمیه مشکوة - رمضان ۱۳۹۴
زمان هر تلاوت در حدود ۲۵ دقیقه می باشد

 جزء ۱  جزء ۲  جزء ۳  جزء ۴  جزء ۵  جزء ۶  جزء ۷  جزء ۸  جزء ۹  جزء ۱۰
 جزء ۱۱  جزء ۱۲  جزء ۱۳  جزء ۱۴ جزء ۱۵  جزء ۱۶  جزء ۱۷  جزء ۱۸  جزء ۱۹  جزء ۲۰
 جزء ۲۱ جزء ۲۲  جزء ۲۳  جزء ۲۴  جزء ۲۵  جزء ۲۶  جزء ۲۷  جزء ۲۸  جزء ۲۹  جزء ۳۰
 • ۰
 • ۰


کتاب الطهارة

 

مقدمه

دانلود

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

 

 

کتاب الصلاة

 

جلسه اول

دانلود 

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود 

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود 

جلسه دهم

دانلود 

جلسه یازدهم

دانلود 

جلسه دوازدهم

دانلود 


 

 

کتاب الزکاة

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

کتاب الخمس

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الصوم

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

کتاب الحج

 

جلسه اول

دانلود 

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود
 

 


کتاب الجهاد

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

کتاب الکفارات

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب النذر    

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب القضاء

 

 

 

کتاب الشهادات

 

 

 

کتاب الوقف

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب العطیة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب المتاجر

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

 

 

کتاب الدین

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الرهن  

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

کتاب الحجر

 

جلسه اول

دانلود

 


کتاب الضمان

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الحوالة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الکفالة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الصلح

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الشرکة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب المضاربة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الودیعة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب العاریة

 

 

 

کتاب المزارعة

 

 

 

کتاب المساقاة

 

 

 

کتاب الاجارة

 

 

 

کتاب الوکالة

 

 

 

کتاب الشفعة

 

 

 

کتاب السبق والرمایة

 

 

 

کتاب الجعالة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الوصایا

 

 

 

کتاب النکاح

 

 

 

کتاب الطلاق

 

 

 

کتاب الخلع والمباراة

 

 

 

کتاب الظهار

 

 

 

کتاب الایلاء

 

 

 

کتاب اللعان

 

کتاب العتق

 

 

 

کتاب التدبیر والمکاتبة والاستیلاد

 

 

 

کتاب الاقرار

 

 

 

کتاب الغصب

 

 

 

کتاب احیاء الموات

 

 

 

 

کتاب الصید والذباءح

 

 

 

کتاب الاطعمة والاشربة

 

 

 

کتاب المیراث

 

 

 

کتاب الحدود

 

 

 

کتاب القصاص

 

 

 

کتاب الدیات

 

 

 

فهرس الالفاظ اللغویة

 

 • ۰
 • ۰

توضیح نکات هر جزء قرآن کریم توسط حجة الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسمی

برنامه ترتیل قرآن کریم در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۴ هر روز ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما به صورت زنده پخش می شد. این برنامه در حرم حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) با حضور جمع کثیری از مردم شهر مقدس قم برگزار می شد. در ابتدای برنامه حجة الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی به مدت حدود ۱۵ دقیقه به توضیح و تبیین مختصر بعضی نکات یک جزء قرآن کریم می پرداختند سپس آن جزء قرآن توسط قاریان تلاوت می گردید. فایلهای زیر صرفا حاوی صدای توضیح و تفسیر استاد حاج ابوالقاسمی به تفکیک جزءهای قرآن کریم در این برنامه است.

 جزء ۱ جزء ۲ جزء ۳ جزء ۴ جزء ۵ جزء ۶ جزء ۷ جزء ۸ جزء ۹ جزء ۱۰
جزء ۱۱ جزء ۱۲ جزء ۱۳ جزء ۱۴ جزء ۱۵ جزء ۱۶ جزء ۱۷ جزء ۱۸ جزء ۱۹ جزء ۲۰
جزء ۲۱ جزء ۲۲ جزء ۲۳ جزء ۲۴            

برنامه یاد خدا با حضور حجة الاسلام والمسلمین قاسمیان شنبه ها ساعت ۱۹ از شبکه قرآن سیما پخش می شود. این برنامه با حضور ایشان و مجری برنامه به مدت حدود ۴۵دقیقه هر هفته به صورت زنده پخش می شود. در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۴ این برنامه شنبه ها ساعت ۱۲پخش می شد. فایل صوتی این برنامه را می توانید از طریق لینکهای زیر دریافت نمایید: 

 

 ۰۹ / ۰۳ / ۹۴  ۱۶ / ۰۳ / ۹۴  ۲۳ / ۰۳ / ۹۴  ۰۶ / ۰۴ / ۹۴  ۱۳ / ۰۴ / ۹۴
 ۲۰ / ۰۴ / ۹۴  ۰۳/ ۰۵ / ۹۴      

 

 • ۰
 • ۰

الفقه الاستدلالی / العبادات

کتاب الطهاره

 

کتاب الصلوة

 

کتاب الصوم

 

الفقه الاستدلالی / المعاملات

المبحث الاول: أدلّة صحّة العقود

 

المبحث الثانی: الأصل عند الشک فی الشرطیة والجزئیة

 

المبحث الثالث: الأصل عند الشک فی اللزوم

 

المبحث الرابع: المعاملة المعاطاتیة

 

المبحث الخامس: شرائط المتعاقدین

 

المبحث السادس: معاملة الفضولی

 

المبحث السابع: شرائط العوضین

 

المبحث الثامن: المقبوض بالعقد الفاسد

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود

جلسه هفدهم

دانلود

جلسه هجدهم

دانلود

 

المبحث التاسع: أحکام الشروط

 

المبحث العاشر: أحکام الخیار

 

المبحث الحادی عشر: أحکام النقد والنسیئة

 

المبحث الثانی عشر: أحکام القبض

 

المبحث الثالث عشر: من أحکام البنوک

 

 النکاح

        وسائل الحمل

جلسه اول- مقدمات

دانلود

جلسه دوم- ص407

دانلود

جلسه سوم- ص409

دانلود

جلسه چهارم- ص412

دانلود

جلسه پنجم- ص414

دانلود

جلسه ششم- ص416

دانلود

جلسه هفتم- ص417

دانلود

جلسه هشتم- ص420

دانلود

جلسه نهم- ص421

دانلود