غدیر

  • ۰
  • ۰

اطلاع رسانی تازه ها

 

فقه

لمعه دمشقیه، کتاب صلوة، جلسات 11 و 12، بارگزاری در تاریخ 20/9/95

               کتاب حج، جلسات 8 تا 16، بارگزاری در تاریخ 4/11/95

فقه استدلالی، معاملات، نکاح، مسائل مرتبط، جلسات 28 تا 32، بارگزاری در تاریخ 8/12/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 33 تا 35، بارگزاری در تاریخ 15/12/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 40 تا 43، بارگزاری در تاریخ 25/12/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 36 تا 39، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

دروس تمهیدیه، فقه قضاء، کتاب القضاء، جلسات 1 تا 12، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

 

اصول

حلقه ثالثه،  جلسات 161تا 164، بارگزاری در تاریخ 8/12/95

             جلسات 165تا 167، بارگزاری در تاریخ 15/12/95

             جلسات 173تا 176، بارگزاری در تاریخ 25/12/95

             جلسات 168تا 172، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

             جلسات 177 و 178، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

             جلسات 179 تا 192، بارگزاری در تاریخ 10/2/96

             جلسات 193 تا 200، بارگزاری در تاریخ 19/2/96

             جلسات 201 تا 216، بارگزاری در تاریخ 10/3/96

 

قواعد فقهیه

جلد دوم، قاعده قرعه و استخاره، 8 جلسه، بارگزاری در تاریخ 30/9/95