غدیر

  • ۰
  • ۰

اطلاع رسانی تازه ها

 

فقه

لمعه دمشقیه، کتاب صلوة، جلسات 1 تا 10، بارگزاری در تاریخ 15/9/95

                             جلسات 11 و 12، بارگزاری در تاریخ 20/9/95

               کتاب حج، جلسات 1 تا 4، بارگزاری در تاریخ 21/9/95

                             جلسات 5 تا 7، بارگزاری در تاریخ 29/9/95

                             جلسات 8 تا 16، بارگزاری در تاریخ 4/11/95

فقه استدلالی، معاملات، نکاح، وسائل حمل، 19 جلسه، بارگزاری در تاریخ 30/9/95

                                   وسائل منع حمل، جلسات 1 تا 15، بارگزاری در تاریخ 30/9/95

                                   وسائل منع حمل، جلسات 16 تا 18، بارگزاری در تاریخ 6/10/95

                                   وسائل منع حمل، جلسات 19 و 20، بارگزاری در تاریخ 8/10/95

                                   مسائل مرتبط، جلسه اول، بارگزاری در تاریخ 8/10/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 2 تا 5، بارگزاری در تاریخ 15/10/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 6 تا 13، بارگزاری در تاریخ 4/11/95

                                   مسائل مرتبط، جلسه 14، بارگزاری در تاریخ 10/11/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 15تا 17 و19 و20، بارگزاری در تاریخ 18/11/95

                                   مسائل مرتبط، جلسه 18 و21 الی 25، بارگزاری در تاریخ 23/11/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 26 تا 28، بارگزاری در تاریخ 27/11/95

 

اصول

حلقه ثالثه، جلسات 105 تا 120، بارگزاری در تاریخ 15/9/95

             جلسات 121 تا 123، بارگزاری در تاریخ 20/9/95

             جلسات 124تا 126، بارگزاری در تاریخ 24/9/95

             جلسات 127و128، بارگزاری در تاریخ 29/9/95

             جلسات 129تا 131، بارگزاری در تاریخ 1/10/95

             جلسات 132تا 134، بارگزاری در تاریخ 8/10/95

             جلسات 135تا 139، بارگزاری در تاریخ 15/10/95

             جلسات 140تا 145، بارگزاری در تاریخ 4/11/95

             جلسات 146تا 149، بارگزاری در تاریخ 10/11/95

             جلسات 150تا 152، بارگزاری در تاریخ 18/11/95

             جلسات 153تا 157، بارگزاری در تاریخ 23/11/95

             جلسات 158تا 160، بارگزاری در تاریخ 27/11/95

 

قواعد فقهیه

جلد دوم، قاعده قرعه و استخاره، 8 جلسه، بارگزاری در تاریخ 30/9/95