غدیر

  • ۰
  • ۰

اطلاع رسانی تازه ها

 

فقه

لمعه دمشقیه، کتاب صلوة، جلسات 1 تا 10، بارگزاری در تاریخ 15/9/95

                             جلسات 11 و 12، بارگزاری در تاریخ 20/9/95

               کتاب حج، جلسات 1 تا 4، بارگزاری در تاریخ 21/9/95

                             جلسات 5 تا 7، بارگزاری در تاریخ 29/9/95

                             جلسات 8 تا 16، بارگزاری در تاریخ 4/11/95

فقه استدلالی، معاملات، نکاح، مسائل مرتبط، جلسات 6 تا 13، بارگزاری در تاریخ 4/11/95

                                   مسائل مرتبط، جلسه 14، بارگزاری در تاریخ 10/11/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 15تا 17 و19 و20، بارگزاری در تاریخ 18/11/95

                                   مسائل مرتبط، جلسه 18 و21 الی 25، بارگزاری در تاریخ 23/11/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 26 تا 28، بارگزاری در تاریخ 27/11/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 28 تا 32، بارگزاری در تاریخ 8/12/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 33 تا 35، بارگزاری در تاریخ 15/12/95

                                   مسائل مرتبط، جلسات 40 تا 43، بارگزاری در تاریخ 25/12/95

 

اصول

حلقه ثالثه،  جلسات 140تا 145، بارگزاری در تاریخ 4/11/95

             جلسات 146تا 149، بارگزاری در تاریخ 10/11/95

             جلسات 150تا 152، بارگزاری در تاریخ 18/11/95

             جلسات 153تا 157، بارگزاری در تاریخ 23/11/95

             جلسات 158تا 160، بارگزاری در تاریخ 27/11/95

             جلسات 161تا 164، بارگزاری در تاریخ 8/12/95

             جلسات 165تا 167، بارگزاری در تاریخ 15/12/95

             جلسات 173تا 176، بارگزاری در تاریخ 25/12/95

 

قواعد فقهیه

جلد دوم، قاعده قرعه و استخاره، 8 جلسه، بارگزاری در تاریخ 30/9/95