غدیر

  • ۰
  • ۰

اطلاع رسانی تازه ها

 

فقه

لمعه دمشقیه، کتاب صلوة، جلسات 11 و 12، بارگزاری در تاریخ 20/9/95

               کتاب حج، جلسات 8 تا 16، بارگزاری در تاریخ 4/11/95

 

فقه استدلالی، عبادات، صوم،  جلسات1، 3 و 4، بارگزاری در تاریخ 26/6/96

                                  جلسات 5 تا 10، بارگزاری در تاریخ 22/7/96

                                  جلسات 11 تا 14، بارگزاری در تاریخ 7/8/96

                                  جلسات 15 و 16، بارگزاری در تاریخ 21/8/96

                                  جلسات 17 و 18، بارگزاری در تاریخ 1/9/96

                                  جلسات 19 و 20، بارگزاری در تاریخ 4/9/96

                                  جلسات 21 و 22، بارگزاری در تاریخ 13/9/96

                                  جلسات 23 و 24، بارگزاری در تاریخ 19/9/96

                                  جلسات 25 و 26، بارگزاری در تاریخ 4/10/96

                معاملات، مبحث هفتم، شرائط عوضین، جلسات 8 تا 24، بارگزاری در تاریخ 26/6/96

                معاملات، مبحث نهم، احکام شروط، جلسات 1 تا 19، بارگزاری در تاریخ 26/6/96

                معاملات، مبحث دهم، احکام خیار، جلسات 1 تا 7، بارگزاری در تاریخ 26/6/96

                معاملات، نکاح،  مسائل مرتبط، جلسات 36 تا 39، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

 

دروس تمهیدیه، فقه قضاء، کتاب القضاء، جلسات 1 تا 12، بارگزاری در تاریخ 15/1/96

 

 

اصول

حلقه ثالثه، جلسات 201 تا 216، بارگزاری در تاریخ 10/3/96

کفایة الاصول، جلسات 1 تا 6، بارگزاری در تاریخ 26/6/96

                 جلسات 7 تا 17، بارگزاری در تاریخ 22/7/96

                 جلسات 18 تا 23، بارگزاری در تاریخ 7/8/96

                 جلسات 24 تا 27، بارگزاری در تاریخ 21/8/96

                 جلسات 28 تا 31، بارگزاری در تاریخ 1/9/96

                 جلسات 32 تا 34، بارگزاری در تاریخ 4/9/96

                 جلسات 35 تا 37، بارگزاری در تاریخ 13/9/96

                 جلسات 38 تا 41، بارگزاری در تاریخ 19/9/96

                 جلسات 42 تا 45، بارگزاری در تاریخ 4/10/96

قواعد فقهیه

جلد دوم، قاعده قرعه و استخاره، 8 جلسه، بارگزاری در تاریخ 30/9/95