غدیر

  • ۰
  • ۰

کتاب دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی ( استاد حائری)

فقه نیمه استدلالی بخش معاملات بر اساس کتاب دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی حضرت آیت الله ایروانی

فایل های صوتی درس فقه معاملات استاد حائری را در ادامه مطلب دانلود نمایید

 

فقه عبادات 

التکلیف و شروطه

جلسه اول- مقدمه

دانلود

جلسه دوم- ص13

دانلود

جلسه سوم- ص14

دانلود

جلسه چهارم- ص14

دانلود

جلسه پنجم- ص15

دانلود

 

کتاب الحج

جلسه اول- ص403

دانلود

جلسه دوم- ص407

دانلود

جلسه سوم- ص410

دانلود

جلسه چهارم- ص411

دانلود

جلسه پنجم- ص414

دانلود

جلسه ششم- ص416

دانلود

جلسه هفتم- ص418

دانلود

جلسه هشتم- ص421

دانلود

جلسه نهم- ص424

دانلود

جلسه دهم- ص429

دانلود

جلسه یازدهم- ص432

دانلود

جلسه دواازدهم- ص435

دانلود

جلسه سیزدهم- ص439

دانلود

جلسه چهاردهم- ص442

دانلود

جلسه پانزدهم- ص445

دانلود

جلسه شانزدهم- ص447

دانلود

جلسه هفدهم- ص449

دانلود

جلسه هجدهم- ص450

دانلود

جلسه نوزدهم- ص454

دانلود

جلسه بیستم- ص458

دانلود

جلسه بیست و دوم- ص465

دانلود

جلسه بیست و سوم- ص470

دانلود

جلسه بیست و چهارم- ص473

دانلود

جلسه بیست و پنجم- ص478

دانلود

جلسه بیست و ششم- ص483

دانلود

 

 

 

کتاب الطهارة

جلسه اول- ص21

دانلود

جلسه دوم- ص22

دانلود

جلسه سوم- ص23

دانلود

جلسه چهارم- ص25

دانلود

جلسه پنجم- ص26

دانلود

جلسه ششم- ص28

دانلود

جلسه هفتم- ص31

دانلود

جلسه هشتم- ص33

دانلود

جلسه نهم- ص36

دانلود

جلسه دهم- ص37

دانلود

جلسه یازدهم- ص39

دانلود

جلسه دوازدهم- ص41

دانلود

جلسه سیزدهم- ص42

دانلود

جلسه چهاردهم- ص43

دانلود

جلسه پانزدهم- ص45

دانلود

جلسه شانزدهم- ص48

دانلود

جلسه هفدهم- ص50

دانلود

جلسه هجدهم- ص52

دانلود

جلسه نوزدهم- ص55

دانلود

جلسه بیستم- ص58

دانلود

جلسه بیست و یکم- ص60

دانلود

جلسه بیست و دوم- ص61

دانلود

جلسه بیست و سوم- ص64

دانلود

جلسه بیست و چهارم- ص66

دانلود

جلسه بیست و پنجم- ص68

دانلود

جلسه بیست و ششم- ص71

دانلود

جلسه بیست و هفتم- ص73

دانلود

جلسه بیست و هشتم- ص76

دانلود

جلسه بیست و نهم- ص81

دانلود

جلسه سی ام- ص83

دانلود

جلسه سی و یکم- ص87

دانلود

جلسه سی و دوم- ص89

دانلود

جلسه سی و سوم- ص89

دانلود

جلسه سی و چهارم- ص93

دانلود

جلسه سی و پنجم- ص95

دانلود

جلسه سی و ششم- ص97

دانلود

جلسه سی و هفتم- ص101

دانلود

جلسه سی و هشتم- ص104

دانلود

جلسه سی و نهم- ص107

دانلود

جلسه چهلم- ص110

دانلود

جلسه چهل و یکم- ص112

دانلود

جلسه چهل و دوم- ص114

دانلود

جلسه چهل و سوم- ص117

دانلود

جلسه چهل و چهارم- ص119

دانلود

جلسه چهل و پنجم- ص120

دانلود

جلسه چهل و ششم- ص121

دانلود

جلسه چهل و هفتم- ص122

دانلود

جلسه چهل و هشتم- ص124

دانلود

جلسه چهل و نهم- ص126

دانلود

جلسه پنجاهم- ص127

دانلود

جلسه پنجاه و یکم- ص127

دانلود

جلسه پنجاه و دوم- ص129

دانلود

جلسه پنجاه و سوم- ص131

دانلود

جلسه پنجاه و چهارم- ص133

دانلود

جلسه پنجاه و پنجم- ص136

دانلود

جلسه پنجاه و ششم- ص137

دانلود

جلسه پنجاه و هفتم- ص138

دانلود

جلسه پنجاه و هشتم- ص139

دانلود

جلسه پنجاه و نهم- ص140

دانلود

جلسه شصتم- ص140

دانلود

جلسه شصت و یکم- ص145

دانلود

جلسه شصت و دوم- ص146

دانلود

جلسه شصت و سوم- ص149

دانلود

جلسه شصت و چهارم- ص151

دانلود

جلسه شصت و پنجم- ص153

دانلود

جلسه شصت و ششم- ص156

دانلود

جلسه شصت و هفتم- ص160

دانلود

جلسه شصت و هشتم- ص162

دانلود

جلسه شصت و نهم- ص165

دانلود

 

 

کتاب الصلاة

جلسه اول- ص175

دانلود

جلسه دوم- ص175

دانلود

جلسه سوم- ص177

دانلود

جلسه چهارم- ص178

دانلود

جلسه پنجم- ص179

دانلود

جلسه ششم- ص182

دانلود

جلسه هفتم- ص184

دانلود

جلسه هشتم- ص186

دانلود

جلسه نهم- ص188

دانلود

جلسه دهم- ص190

دانلود

جلسه یازدهم- ص192

دانلود

جلسه دوازدهم- ص194

دانلود

جلسه سیزدهم- ص195

دانلود

جلسه چهاردهم- ص196

دانلود

جلسه پانزدهم- ص199

دانلود

جلسه شانزدهم- ص201

دانلود

جلسه هفدهم- ص203

دانلود

جلسه هجدهم- ص204

دانلود

جلسه نوزدهم- ص205

دانلود

جلسه بیستم- ص206

دانلود

جلسه بیست و یکم- ص211

دانلود

جلسه بیست و دوم- ص213

دانلود

جلسه بیست و سوم- ص216

دانلود

جلسه بیست و چهارم- ص218

دانلود

جلسه بیست و پنجم- ص220

دانلود

جلسه بیست و ششم- ص222

دانلود

جلسه بیست و هفتم- ص226

دانلود

جلسه بیست و هشتم- ص228

دانلود

جلسه بیست و نهم- ص230

دانلود

جلسه سی ام- ص233

دانلود

جلسه سی و یکم- ص235

دانلود

جلسه سی و دوم- ص237

دانلود

جلسه سی و سوم- ص241

دانلود

جلسه سی و چهارم- ص244

دانلود

جلسه سی و پنجم- ص247

دانلود

جلسه سی و ششم- ص250

دانلود

جلسه سی و هفتم- ص251

دانلود

جلسه سی و هشتم- ص254

دانلود

جلسه سی و نهم- ص257

دانلود

جلسه چهلم- ص259

دانلود

جلسه چهل و یکم- ص262

دانلود

جلسه چهل و دوم- ص264

دانلود

جلسه چهل و سوم- ص265

دانلود

جلسه چهل و چهارم- ص267

دانلود

جلسه چهل و پنجم- ص270

دانلود

جلسه چهل و پنجم- ص273

دانلود

جلسه چهل و پنجم- ص275

دانلود

جلسه چهل و ششم- ص277

دانلود

جلسه چهل و هفتم- ص279

دانلود

 

 

کتاب الصوم 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود 

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود 

جلسه هفدهم

دانلود

 

 

کتاب الخمس

جلسه اول- ص377

دانلود

جلسه دوم- ص379

دانلود

جلسه سوم- ص380

دانلود

جلسه چهارم- ص381

دانلود

جلسه پنجم- ص382

دانلود

جلسه ششم- ص384

دانلود

جلسه هفتم- ص386

دانلود

جلسه هشتم- ص387

دانلود

جلسه نهم- ص388

دانلود

جلسه دهم- ص391

دانلود

جلسه یازدهم- ص392

دانلود

جلسه دوازدهم- ص393

دانلود

جلسه سیزدهم- ص394

دانلود

جلسه چهاردهم- ص396

دانلود

جلسه پانزدهم- ص397

دانلود

 

 

کتاب الجهاد

جلسه اول- ص547

دانلود

جلسه دوم- ص549

دانلود

جلسه سوم- ص552

دانلود

جلسه چهارم- ص555

دانلود

 

 

کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

جلسه اول- ص559

دانلود

جلسه دوم- ص561

دانلود

جلسه سوم- ص563

دانلود

جلسه چهارم- ص563

دانلود

جلسه پنجم- ص565

دانلود

 

 

فقه معاملات

کتاب البیع 

جلسه اول

دانلود  

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود 

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود

جلسه هفدهم

دانلود

جلسه هجدهم

دانلود

جلسه نوزدهم

دانلود

جلسه بیستم

دانلود

جلسه بیست و یکم

دانلود

جلسه بیست و دوم

دانلود

جلسه بیست و سوم

دانلود

جلسه بیست و چهام

دانلود

جلسه بیست و پنجم

دانلود

جلسه بیست و ششم

دانلود

جلسه بیست و هفتم

دانلود

جلسه بیست و هشتم

دانلود

جلسه بیست و نهم

دانلود

جلسه سی ام

دانلود

جلسه سی و یکم

دانلود 

جلسه سی و دوم

دانلود

جلسه سی و سوم

دانلود

جلسه سی و چهارم

دانلود

جلسه سی و پنجم

دانلود

جلسه سی و ششم

دانلود

جلسه سی و هفتم

دانلود

جلسه سی و هشتم

دانلود

 

 

کتاب الرهن

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

 

 

کتاب العاریه-کتاب سبق و رمایه

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

کتاب القرض

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

 

 

کتاب النکاح

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

 

 

کتاب الهبه

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

 

 

کتاب الودیعه

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقه قضاء

 

 

 

کتاب القضاء

جلسه اول- ص11

دانلود

جلسه دوم- ص14

دانلود

جلسه سوم- ص17

دانلود

جلسه چهارم- ص20

دانلود

جلسه پنجم- ص23

دانلود

جلسه ششم- ص27

دانلود

جلسه هفتم- ص30

دانلود

جلسه هشتم- ص34

دانلود

جلسه نهم- ص37

دانلود

جلسه دهم- ص40

دانلود

جلسه یازدهم- ص45

دانلود

جلسه دوازدهم- ص47

دانلود

 
 
  • ۰
  • ۰


کتاب الطهارة

 

مقدمه

دانلود

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

 

 

کتاب الصلاة

 

جلسه اول

دانلود 

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود 

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود 

جلسه دهم

دانلود 

جلسه یازدهم

دانلود 

جلسه دوازدهم

دانلود 


 

 

کتاب الزکاة

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

کتاب الخمس

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الصوم

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

کتاب الحج

 

جلسه اول

دانلود 

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود
 

 


کتاب الجهاد

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

کتاب الکفارات

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب النذر    

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب القضاء

 

 

 

کتاب الشهادات

 

 

 

کتاب الوقف

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب العطیة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب المتاجر

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

 

 

کتاب الدین

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الرهن  

 

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

 

 

کتاب الحجر

 

جلسه اول

دانلود

 


کتاب الضمان

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الحوالة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الکفالة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الصلح

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الشرکة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب المضاربة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الودیعة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب العاریة

 

 

 

کتاب المزارعة

 

 

 

کتاب المساقاة

 

 

 

کتاب الاجارة

 

 

 

کتاب الوکالة

 

 

 

کتاب الشفعة

 

 

 

کتاب السبق والرمایة

 

 

 

کتاب الجعالة

 

جلسه اول

دانلود

 

 

کتاب الوصایا

 

 

 

کتاب النکاح

 

 

 

کتاب الطلاق

 

 

 

کتاب الخلع والمباراة

 

 

 

کتاب الظهار

 

 

 

کتاب الایلاء

 

 

 

کتاب اللعان

 

کتاب العتق

 

 

 

کتاب التدبیر والمکاتبة والاستیلاد

 

 

 

کتاب الاقرار

 

 

 

کتاب الغصب

 

 

 

کتاب احیاء الموات

 

 

 

 

کتاب الصید والذباءح

 

 

 

کتاب الاطعمة والاشربة

 

 

 

کتاب المیراث

 

 

 

کتاب الحدود

 

 

 

کتاب القصاص

 

 

 

کتاب الدیات

 

 

 

فهرس الالفاظ اللغویة

 

  • ۰
  • ۰

الفقه الاستدلالی / العبادات

کتاب الطهاره

 

کتاب الصلوة

 

کتاب الصوم

جلسه اول- ص 303

دانلود

جلسه دوم

جلسه سوم- ص309- قصد امر فعلی

دانلود

جلسه چهارم- ص311

دانلود

جلسه پنجم- ص315- فروع یوم الشک

دانلود

جلسه ششم- ص319- نیت قطع یا قاطع

دانلود

جلسه هفتم- ص327- مفطریت غیر معتاد

دانلود

جلسه هشتم- ص331

دانلود

جلسه نهم- ص333- تناول من غیر فم

دانلود

جلسه دهم- ص336- احکام مفطریت

دانلود

جلسه یازدهم- ص340- مفطریت جماع

دانلود

جلسه دوازدهم- ص343- ادامه مفطریت جماع

دانلود

جلسه سیزدهم- ص346- مفطریت استمناء

دانلود

جلسه چهاردهم- ص348- ادامه مفطریت استمناء

دانلود

جلسه پانزدهم- ص350- مفطریت

دانلود

جلسه شانزدهم- ص353- ادامه مفطریت

دانلود

جلسه هفدهم - مفطریت فرو بردن

دانلود

جلسه هجدهم - ادامه مفطریت

دانلود

جلسه نوزدهم – ملاک رمس

دانلود

جلسه بیستم - ادامه مفطریت

دانلود

جلسه بیست و یکم - ادامه مفطریت

دانلود

جلسه بیست و دوم - ادامه مفطریت

دانلود

جلسه بیست و سوم - مفطریت دخان

دانلود

جلسه بیست و چهارم - مفطریت بقاء

دانلود

جلسه بیست و پنجم - ص376

دانلود

جلسه بیست و ششم - ص380

دانلود

 

الفقه الاستدلالی / المعاملات

المبحث الاول: أدلّة صحّة العقود

 

المبحث الثانی: الأصل عند الشک فی الشرطیة والجزئیة

 

المبحث الثالث: الأصل عند الشک فی اللزوم

 

المبحث الرابع: المعاملة المعاطاتیة

 

المبحث الخامس: شرائط المتعاقدین

 

المبحث السادس: معاملة الفضولی

 

المبحث السابع: شرائط العوضین

جلسه اول

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

جلسه چهارم

 

جلسه پنجم

 

جلسه ششم

 

جلسه هفتم

 

جلسه هشتم- ص 139

دانلود

جلسه نهم- ص 141

دانلود

جلسه دهم- ص 145

دانلود

جلسه یازدهم- ص 147

دانلود

جلسه دوازدهم- ص 148

دانلود

جلسه سیزدهم- ص 152

دانلود

جلسه چهاردهم- ص 154

دانلود

جلسه پانزدهم- ص 157

دانلود

جلسه شانزدهم- ص 159

دانلود

جلسه هفدهم- ص 163

دانلود

جلسه هجدهم- ص 166

دانلود

جلسه نوزدهم- ص 170

دانلود

جلسه بیستم- ص 174

دانلود

جلسه بیست و یکم

 

جلسه بیست و دوم- ص 181

دانلود

جلسه بیست و سوم- ص 184

دانلود

جلسه بیست و چهارم- ص 187

دانلود

 

المبحث الثامن: المقبوض بالعقد الفاسد

جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود

جلسه هفدهم

دانلود

جلسه هجدهم

دانلود

 

المبحث التاسع: أحکام الشروط

جلسه اول- ص 245

دانلود

جلسه دوم- ص 249

دانلود

جلسه سوم- ص 253

دانلود

جلسه چهارم- ص 253

دانلود

جلسه پنجم- ص 254

دانلود

جلسه ششم- ص 257

دانلود

جلسه هفتم- ص 257

دانلود

جلسه هشتم- ص 259

دانلود

جلسه نهم- ص 259

دانلود

جلسه دهم- ص 260

دانلود

جلسه یازدهم- ص 261

دانلود

جلسه دوازدهم- ص 263

دانلود

جلسه سیزدهم- ص 266

دانلود

جلسه چهاردهم- ص 268

دانلود

جلسه پانزدهم- ص 271

دانلود

جلسه شانزدهم- ص 273

دانلود

جلسه هفدهم- ص 276

دانلود

جلسه هجدهم- ص 278

دانلود

جلسه نوزدهم- ص 280

دانلود

 

المبحث العاشر: أحکام الخیار

جلسه اول- ص 285

دانلود

جلسه دوم- ص 287

دانلود

جلسه سوم- ص 289

دانلود

جلسه چهارم- ص 290

دانلود

جلسه پنجم- ص 293

دانلود

جلسه ششم- ص 295

دانلود

جلسه هفتم- ص 296

دانلود

 

المبحث الحادی عشر: أحکام النقد والنسیئة

 

المبحث الثانی عشر: أحکام القبض

 

المبحث الثالث عشر: من أحکام البنوک

 

 النکاح

        وسائل الحمل

جلسه اول- مقدمات

دانلود

جلسه دوم- ص407

دانلود

جلسه سوم- ص409

دانلود

جلسه چهارم- ص412

دانلود

جلسه پنجم- ص414

دانلود

جلسه ششم- ص416

دانلود

جلسه هفتم- ص417

دانلود

جلسه هشتم- ص420

دانلود

جلسه نهم- ص421

دانلود

جلسه دهم- ص423

دانلود

جلسه یازدهم- ص425

دانلود

جلسه دوازدهم- ص425

دانلود

جلسه سیزدهم- ص427

دانلود

جلسه چهاردهم- ص429

دانلود

جلسه پانزدهم- ص430

دانلود

جلسه شانزدهم- ص432

دانلود

جلسه هفدهم- ص434

دانلود

جلسه هجدهم- ص436

دانلود

جلسه نوزدهم- ص436

دانلود

 

        وسائل منع الحمل

جلسه اول- ص443

دانلود

جلسه دوم- ص444

دانلود

جلسه سوم- ص447

دانلود

جلسه چهارم- ص451

دانلود

جلسه پنجم- ص453

دانلود

جلسه ششم- ص456

دانلود

جلسه هفتم- ص460

دانلود

جلسه هشتم- ص462

دانلود

جلسه نهم- ص467

دانلود

جلسه دهم- ص468

دانلود

جلسه یازدهم- ص471

دانلود

جلسه دوازدهم- ص474

دانلود

جلسه سیزدهم- ص477

دانلود

جلسه چهاردهم- ص480

دانلود

جلسه پانزدهم- ص482

دانلود

جلسه شانزدهم- ص484

دانلود

جلسه هفدهم- ص486

دانلود

جلسه هجدهم- ص488

دانلود

جلسه نوزدهم- ص489

دانلود

جلسه بیستم- ص492

دانلود

 

        مسائل ترتبط بالبحث

جلسه اول- ص499

دانلود

جلسه دوم- ص500

دانلود

جلسه سوم- ص502

دانلود

جلسه چهارم- ص505

دانلود

جلسه پنجم- ص508

دانلود

جلسه ششم- ص511

دانلود

جلسه هفتم- ص512

دانلود

جلسه هشتم- ص516

دانلود

جلسه نهم- ص520

دانلود

جلسه دهم- ص523

دانلود

جلسه یازدهم- ص525

دانلود

جلسه دوازدهم- ص527

دانلود

جلسه سیزدهم- ص529

دانلود

جلسه چهاردهم- ص533

دانلود

جلسه پانزدهم- ص537

دانلود

جلسه شانزدهم- ص540

دانلود

جلسه هفدهم- ص542

دانلود

جلسه هجدهم- ص544

دانلود

جلسه نوزدهم- ص548

دانلود

جلسه بیستم- ص550

دانلود

جلسه بیست و یکم- ص552

دانلود

جلسه بیست و دوم- ص557

دانلود

جلسه بیست و سوم- ص562

دانلود

جلسه بیست و چهارم- ص570

دانلود

جلسه بیست و پنجم- ص575

دانلود

جلسه بیست و ششم- ص577

دانلود

جلسه بیست و هفتم- ص580

دانلود

جلسه بیست و هشتم- ص584

دانلود

جلسه بیست و نهم- ص587

دانلود

جلسه سی ام- ص588

دانلود

جلسه سی و یکم- ص592

دانلود

جلسه سی و دوم- ص595

دانلود

جلسه سی و سوم- ص595

دانلود

جلسه سی و چهارم- ص597

دانلود

جلسه سی و پنجم- ص600

دانلود

جلسه سی و ششم- ص602

دانلود

جلسه سی و هفتم- ص605

دانلود

جلسه سی و هشتم- ص607

دانلود

جلسه سی و نهم- ص609

دانلود

جلسه چهلم- ص612

دانلود

جلسه چهل و یکم- ص616

دانلود

جلسه چهل و دوم- ص619

دانلود

جلسه چهل و سوم- ص620

دانلود