غدیر

  • ۰
  • ۰

جلسه اول – موضوع و مسائل علم

دانلود 

جلسه دوم – موضوع و تعریف علم اصول

دانلود

جلسه سوم – وضع و اقسام آن

دانلود

جلسه چهارم – موضوع له اسماء خاص

دانلود

جلسه پنجم – موضوع له معانی حرفی

دانلود

جلسه ششم – ادامه معنای حرفی

دانلود

جلسه هفتم – وضع الفاظ برای معنای مراد

دانلود

جلسه هشتم – حقیقت شرعیه

دانلود

جلسه نهم – صحیح و اعم

دانلود

جلسه دهم – تصویر جامع بنا بر دو مبنا

دانلود

جلسه یازدهم – ثمره صحیح و اعم

دانلود

جلسه دوازدهم – ادله اعم

دانلود

جلسه سیزدهم – اشتراک

دانلود

جلسه چهاردم – مشتق مقدمه اول

دانلود

جلسه پانزدهم –  مشتق مقدمه دوم و سوم

دانلود

جلسه شانزدهم –  مشتق مقدمه چهارم و پنجم

دانلود

جلسه هفدهم –  مشتق مقدمه ششم و ادله اشتراط

دانلود

جلسه هجدهم –  مشتق ادله اشتراط

دانلود

جلسه نوزدهم –  مشتق ادله عدم اشتراط

دانلود

جلسه بیستم –  مشتق معنای بساطت

دانلود

جلسه بیست و یکم –  ماده امر

دانلود

جلسه بیست و دوم –  وضع ماده برای طلب انشائی

دانلود

جلسه بیست و سوم –  صیغه امر

دانلود

جلسه بیست و چهارم –  تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه بیست و پنجم –  امر عقیب حظر

دانلود

جلسه بیست و ششم –  اجزاء

دانلود

جلسه بیست و هفتم –  اجزاء امر اضطراری

دانلود

جلسه بیست و هشتم –  اجزاء امر ظاهری

دانلود

جلسه بیست و نهم –  انتهای اجزاء

دانلود

جلسه سی ام –  مقدمه واجب

دانلود

جلسه سی و یکم –  تقسیمات مقدمه

دانلود

جلسه سی و دوم –  واجب مطلق و مشروط

دانلود

جلسه سی و سوم –  واجب معلق و منجّز

دانلود

جلسه سی و چهارم –  ادامه  واجب معلق و منجّز

دانلود

جلسه سی و پنجم –  ادامه  معلق و منجّز

دانلود

جلسه سی و ششم –  واجب نفسی و غیری

دانلود

جلسه سی و هفتم –  تبعیت وجوب مقدمه

دانلود

جلسه سی و هشتم –  مقدمه موصله

دانلود

جلسه سی و نهم –  ادامه ثمره مقدمه موصله

دانلود

جلسه چهلم –  واجب اصلی و تبعی

دانلود

جلسه چهل و یکم –  استدلال بر وجوب مقدمه

دانلود

جلسه چهل و دوم –  تعلق اوامر به طبایع

دانلود

جلسه چهل و سوم –  بقاء جواز بعد نسخ وجوب

دانلود

جلسه چهل و چهارم –  عام و خاص

دانلود

جلسه چهل و پنجم –  الفاظ دال بر عموم

دانلود

 

  • ۰
  • ۱

جلسه صد و نوزدهم- خصائص اصول عملیه

دانلود

جلسه صد و بیستم- اصول عملیه عقلی و شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و یکم- اصول تنزیلی و محرز

دانلود

جلسه صد و بیست و دوم- مورد جریان اصول عملیه

دانلود

جلسه صد و بیست و سوم- وظیفه اولی در حالت شک بدوی

دانلود

جلسه صد و بیست و چهارم- حق الطاعه

دانلود

جلسه صد و بیست و پنجم- دلالت آیه تکلیف بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و ششم- دلالت آیه تعذیب بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و هفتم- دلالت آیه وجدان بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و هشتم- دلالت روایت اطلاق بر برائت شرعی

دانلود

جلسه صد و بیست و نهم- دلالت حدیث رفع بر برائت

دانلود

جلسه صد و سی ام- شمول حدیث رفع بر برائت ظاهری

دانلود

جلسه صد و سی و یکم- شمول حدیث رفع بر شبهات موضوعیه و حکمیه

دانلود

جلسه صد و سی و دوم- اعتراضات عامه بر ادله برائت

دانلود

جلسه صد و سی و سوم- اعتراض دوم

دانلود

جلسه صد و سی و چهارم- تحدید مفاد برائت

دانلود

جلسه صد و سی و پنجم- ادامه تحدید مفاد برائت

دانلود

جلسه صد و سی و ششم- استصحاب احتیاط

دانلود

جلسه صد و سی و هفتم- ادامه استصحاب احتیاط

دانلود

جلسه صد و سی و هشتم- قاعده منجزیت علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و سی و نهم- تفسیر علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و چهلم- تخریجات وجوب موافقت قطعیه

دانلود

جلسه صد و چهل و یکم- جریان اصول در تمام اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و دوم-  جریان اصول در بعض اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و سوم- ادامه جریان اصول در بعض اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و چهارم- ادامه جریان اصول در بعض اطراف

دانلود

جلسه صد و چهل و پنجم- جریان اصول در بعض اطراف بدون معارض

دانلود

جلسه صد و چهل و ششم- ادامه جریان اصول در بعض اطراف بدون معارض

دانلود

جلسه صد و چهل و هفتم- رکن اول علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و چهل و هشتم- رکن دوم و سوم علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و چهل و نهم- رکن چهارم علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و پنجاهم- زوال علم به جامع

دانلود

جلسه صد و پنجاه و یکم – اضطرار به بعض اطراف بعینه

دانلود

جلسه صد و پنجاه و دوم -  اضطرار به بعض اطراف لا بعینه

دانلود

جلسه صد و پنجاه و سوم -  انحلال علم اجمالی به تفصیلی

دانلود

جلسه صد و پنجاه و چهارم -  انحلال حکمی به امارات و اصول

دانلود

جلسه صد و پنجاه و پنجم -  حکم ملاقی احد اطراف

دانلود

جلسه صد و پنجاه و ششم -  شبهه غیر محصوره

دانلود

جلسه صد و پنجاه و هفتم -  ادامه شبهه غیر محصوره

دانلود

جلسه صد و پنجاه و هشتم -  غیر مقدور بودن احد اطراف

دانلود

جلسه صد و پنجاه و نهم -  علم اجمالی به تدریجیات

دانلود

جلسه صد و شصتم -  طولیت بین اطراف علم اجمالی

دانلود

جلسه صد و شصت و یکم -  وظیفه در شک در وجوب و حرمت

دانلود

جلسه صد و شصت و دوم -  اقل و اکثر

دانلود

جلسه صد و شصت و سوم -  اقل و اکثر در اجزاء

دانلود

جلسه صد و شصت و چهارم -  ادامه  اقل و اکثر در اجزاء

دانلود

جلسه صد و شصت و پنجم -  ادامه  اقل و اکثر در اجزاء

دانلود

جلسه صد و شصت و ششم -  اقل و اکثر در شرائط

دانلود

جلسه صد و شصت و هفتم -  دوران بین تعیین و تخییر شرعی

دانلود

جلسه صد و شصت و هشتم -  دوران بین جزئیت و مانعیت

دانلود

جلسه صد و شصت و نهم -  شک در اطلاق جزء یا شرط

دانلود

جلسه صد و هفتادم -   شک در اطلاق نسبت به حالت تعذر

دانلود

جلسه صد و هفتاد و یکم -  استصحاب

دانلود

جلسه صد و هفتاد و دوم -  صحیحه ثانیه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و سوم -   ادامه صحیحه ثانیه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و چهارم -   ادامه صحیحه ثانیه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و پنجم -   صحیحه ثالثه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و ششم -  ادامه صحیحه ثالثه زراره

دانلود

جلسه صد و هفتاد و هفتم - روایت چهارم

دانلود

جلسه صد و هفتاد و هشتم -  کیفیت استدلال به استصحاب

دانلود

جلسه صد و هفتاد و نهم - رکن اول استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتادم - ادامه رکن اول استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و یکم - رکن دوم استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و دوم - ادامه رکن دوم استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و سوم - رکن سوم استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و چهارم - رکن چهارم استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و پنجم - ترتب آثار شرعی مستصحب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و ششم - ترتب آثار عقلی مستصحب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و هفتم - عموم جریان استصحاب

دانلود

جلسه صد و هشتاد و هشتم - استصحاب حکم معلق

دانلود

جلسه صد و هشتاد و نهم - ادامه استصحاب حکم معلق

دانلود

جلسه صد و نودم -  استصحاب عدم نسخ

دانلود

جلسه صد و نود و یکم -  استصحاب کلی

دانلود

جلسه صد و نود و دوم -  ادامه استصحاب کلی

دانلود

جلسه صد و نود و سوم -  ادامه استصحاب کلی

دانلود

جلسه صد و نود و چهارم -  استصحاب در موضوعات مرکب

دانلود

جلسه صد و نود و پنجم -  ادامه  استصحاب در موضوعات مرکب

دانلود

جلسه صد و نود و ششم -  ادامه  استصحاب در موضوعات مرکب

دانلود

جلسه صد و نود و هفتم -  شبهه انفصال زمان شک از یقین

دانلود

جلسه صد و نود و هشتم -  تعارض ادله

دانلود

جلسه صد و نود و نهم -  ورود

دانلود

جلسه دویستم -  حکومت وتقیید

دانلود

جلسه دویست و یکم - تخصیص

دانلود

جلسه دویست و دوم – انقلاب نسبت

دانلود

جلسه دویست و سوم – احکام عام جمع عرفی

دانلود

جلسه دویست و چهارم – سرنوشت دلیل مغلوب

دانلود

جلسه دویست و پنجم – تطبیقات جمع عرفی

دانلود

جلسه دویست و ششم – ادامه تطبیقات جمع عرفی

دانلود

جلسه دویست و هفتم – ادامه تطبیقات جمع عرفی

دانلود

جلسه دویست و هشتم – تعارض مستقر در پرتو دلیل حجیت

دانلود

جلسه دویست و نهم – ادامه تعارض مستقر

دانلود

جلسه دویست و دهم – تنبیهات تعارض مستقر

دانلود

جلسه دویست و یازدهم – اخبار خاصه در مورد تعارض

دانلود

جلسه دویست و دوازدهم – روایات عرضه بر کتاب

دانلود

جلسه دویست و سیزدهم - ادامه روایات عرضه بر کتاب

دانلود

جلسه دویست و چهاردهم -

 

جلسه دویست و پانزدهم – روایات ترجیح

دانلود

جلسه دویست و شانزدهم – تنبیهات ترجیح

دانلود

 

  • ۰
  • ۰

فایل های صوتی استاد حائری

(تلخیص دروس فی علم الاصول - الحلقه الثانیه)


جلسه اول

دانلود

جلسه دوم

دانلود

جلسه سوم

دانلود

جلسه چهارم

دانلود

جلسه پنجم

دانلود

جلسه ششم

دانلود

جلسه هفتم

دانلود

جلسه هشتم

دانلود

جلسه نهم

دانلود

جلسه دهم

دانلود

جلسه یازدهم

دانلود

جلسه دوازدهم

دانلود

جلسه سیزدهم

دانلود

جلسه چهاردهم

دانلود

جلسه پانزدهم

دانلود

جلسه شانزدهم

دانلود

جلسه هفدهم

دانلود

جلسه هجدهم

دانلود

جلسه نوزدهم

دانلود

جلسه بیستم

دانلود

  • ۰
  • ۰

فایل های صوتی استاد حائری 

 

 

(دروس فی علم الاصول- الحلقة الثانیة) 

 

 

 


 

 


جلسه 1           

 

 

92/06/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 2        

 

 

92/06/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 3       

 

 

92/06/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 4     

 

 

 92/06/30

 

 

 دانلود

 

 

جلسه 5      

 

 

 92/06/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 6      

 

 

92/07/03

 

 

 دانلود

 

 

جلسه 7        

 

 

 92/07/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 8      

 

 

92/07/06 

 

 

 دانلود

 

 

جلسه 9

 

 

92/07/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 10

 

 

92/07/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 11

 

 

92/07/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 12

 

 

92/07/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 13

 

 

92/07/20

 

 

دانلود

 

 

جلسه 14

 

 

92/07/20

 

 

موجود نیست

 

 

جلسه 15

 

 

92/07/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 16

 

 

92/07/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 17

 

 

92/08/01

 

 

دانلود

 

 

جلسه 18

 

 

92/08/01

 

 

دانلود

 

 

جلسه 19

 

 

92/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 20

 

 

92/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 21

 

 

92/08/08

 

 

دانلود

 

 

جلسه 22

 

 

92/08/11

 

 

دانلود

 

 

جلسه 23

 

 

92/08/11

 

 

دانلود

 

 

جلسه 24

 

 

92/08/25

 

 

دانلود

 

 

جلسه 25

 

 

92/08/25

 

 

دانلود

 

 

جلسه 26

 

 

92/08/29

 

 

دانلود

 

 

جلسه 27

 

 

92/09/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 28

 

 

92/09/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 29

 

 

92/09/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 30

 

 

92/09/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 31

 

 

92/09/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 32

 

 

92/09/13

 

 

دانلود

 

 

جلسه 33

 

 

92/09/16

 

 

دانلود

 

 

جلسه 34

 

 

92/09/16

 

 

دانلود

 

 

جلسه 35

 

 

92/09/20

 

 

دانلود

 

 

جلسه 36

 

 

92/09/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 37

 

 

92/09/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 38

 

 

92/09/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 39

 

 

92/09/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 40

 

 

92/09/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 41

 

 

92/10/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 42

 

 

92/10/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 43

 

 

92/10/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 44

 

 

92/11/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 45

 

 

92/11/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 46

 

 

92/11/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 47

 

 

92/11/14

 

 

دانلود

 

 

جلسه 48

 

 

92/11/14

 

 

دانلود

 

 

جلسه 49

 

 

92/11/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 50

 

 

92/11/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 51

 

 

92/11/21

 

 

دانلود

 

 

جلسه 52

 

 

92/11/21

 

 

دانلود

 

 

جلسه 53

 

 

92/11/26

 

 

دانلود

 

 

جلسه 54

 

 

92/11/26

 

 

دانلود

 

 

جلسه 55

 

 

92/11/28

 

 

دانلود

 

 

جلسه 56

 

 

92/11/28

 

 

دانلود

 

 

جلسه 57

 

 

92/12/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 58

 

 

92/12/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 59

 

 

92/12/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 60

 

 

92/12/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 61

 

 

92/12/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 62

 

 

92/12/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 63

 

 

92/12/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 64

 

 

92/12/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 65

 

 

92/12/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 66

 

 

92/12/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 67

 

 

92/12/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 68

 

 

92/12/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 69

 

 

92/12/24

 

 

دانلود

 

 

جلسه 70

 

 

92/12/24

 

 

دانلود

 

 

جلسه 71

 

 

93/01/16

 

 

دانلود

 

 

جلسه 72

 

 

93/01/16

 

 

دانلود

 

 

جلسه 73

 

 

93/01/18

 

 

دانلود

 

 

جلسه 74

 

 

93/01/18

 

 

دانلود

 

 

جلسه 75

 

 

93/01/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 76

 

 

93/01/23

 

 

دانلود

 

 

جلسه 77

 

 

93/01/25

 

 

دانلود

 

 

جلسه 78

 

 

93/01/25

 

 

دانلود

 

 

جلسه 79

 

 

93/01/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 80

 

 

93/01/30

 

 

دانلود

 

 

جلسه 81

 

 

93/02/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 82

 

 

93/02/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 83

 

 

93/02/13

 

 

دانلود

 

 

جلسه 84

 

 

93/02/13

 

 

دانلود

 

 

جلسه 85

 

 

93/02/15

 

 

دانلود

 

 

جلسه 86

 

 

93/02/15

 

 

دانلود

 

 

جلسه 87

 

 

93/02/20

 

 

دانلود

 

 

جلسه 88

 

 

93/02/20

 

 

دانلود

 

 

جلسه 89

 

 

93/02/22

 

 

دانلود

 

 

جلسه 90

 

 

93/02/22

 

 

دانلود

 

 

جلسه 91

 

 

93/02/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 92

 

 

93/02/27

 

 

دانلود

 

 

جلسه 93

 

 

93/02/29

 

 

دانلود

 

 

جلسه 94

 

 

93/02/29

 

 

دانلود

 

 

جلسه 95

 

 

93/03/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 96

 

 

93/03/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 97

 

 

93/03/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 98

 

 

93/03/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 99

 

 

93/03/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 100

 

 

93/03/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 101

 

 

93/03/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 102

 

 

93/03/12

 

 

دانلود

 

 

جلسه 103

 

 

93/03/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 104

 

 

93/03/17

 

 

دانلود

 

 

جلسه 105

 

 

93/03/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 106

 

 

93/03/19

 

 

دانلود

 

 

جلسه 107

 

 

93/08/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 108

 

 

93/08/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 109

 

 

93/08/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 110

 

 

93/08/02

 

 

دانلود

 

 

جلسه 111

 

 

93/08/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 112

 

 

93/08/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 113

 

 

93/08/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 114

 

 

93/08/03

 

 

دانلود

 

 

جلسه 115

 

 

93/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 116

 

 

93/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 117

 

 

93/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 118

 

 

93/08/04

 

 

دانلود

 

 

جلسه 119

 

 

93/08/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 120

 

 

93/08/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 121

 

 

93/08/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 122

 

 

93/08/05

 

 

دانلود

 

 

جلسه 123

 

 

93/08/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 124

 

 

93/08/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 125

 

 

93/08/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 126

 

 

93/08/06

 

 

دانلود

 

 

جلسه 127

 

 

93/08/07

 

 

دانلود

 

 

جلسه 128

 

 

93/08/07

 

 

دانلود

 

 

جلسه 129

 

 

93/08/07

 

 

دانلود

 

 

جلسه 130

 

 

93/08/07

 

 

دانلود

 

 

جلسه 131

 

 

93/08/08

 

 

دانلود

 

 

جلسه 132

 

 

93/08/08

 

 

دانلود

 

 

جلسه 133

 

 

93/08/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 134

 

 

93/08/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 135

 

 

93/08/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 136

 

 

93/08/09

 

 

دانلود

 

 

جلسه 137

 

 

93/08/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 138

 

 

93/08/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 139

 

 

93/08/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 140

 

 

93/08/10

 

 

دانلود

 

 

جلسه 141

 

 

93/08/11

 

 

دانلود

 

 

جلسه 142

 

 

93/08/11

 

 

دانلود

 

 

جلسه 143

 

 

93/08/14

 

 

دانلود

 

 

جلسه 144

 

 

93/08/14

 

 

دانلود

 

 

جلسه 145

 

 

93/08/14

 

 

دانلود

 

 

  • ۱
  • ۰

جلسه اول- تعریف علم اصول

دانلود 

جلسه دوم-  تعریف علم اصول

دانلود

جلسه سوم- موضوع علم اصول

دانلود

جلسه چهارم- احکام تکلیفی و وضعی

دانلود

جلسه پنجم- حکم وضعی

دانلود

جلسه ششم- شمول حکم برای عالم و جاهل

دانلود 

جلسه هفتم- حکم واقعی و ظاهری

دانلود

جلسه هشتم- شبهه تضاد

دانلود

جلسه نهم- تضاد و نقض غرض

دانلود 

جلسه دهم-  شبهه تضاد

دانلود 

جلسه یازدهم- امارات و اصول

دانلود 

جلسه دوازدهم- تفاوت اماره و اصل

دانلود 

جلسه سیزدهم

دانلود 

جلسه چهاردهم- تصویب نسبت به برخی احکام ظاهری

دانلود 

جلسه پانزدهم- قضیه حقیقیه و خارجیه

دانلود 

جلسه شانزدهم-  قضیه حقیقیه و خارجیه

دانلود 

جلسه هفدهم- حجیت قطع

دانلود 

جلسه هجدهم- حجیت قطع

دانلود 

جلسه نوزدهم- علم اجمالی

دانلود

جلسه بیستم- تجری

دانلود 

جلسه بیست و یکم- قطع قطاع

دانلود 

جلسه بیست و دوم- شک در حجیت

دانلود 

جلسه بیست و سوم- شک در حجیت

دانلود 

جلسه بیست و چهارم- حجیت مدلول التزامی

دانلود 

جلسه بیست و پنجم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و ششم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و هفتم- تبعیت مدلول التزامی از مطابقی

دانلود 

جلسه بیست و هشتم- جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی

دانلود 

جلسه بیست و نهم- جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی

دانلود 

جلسه سی ام- اثبات الاماره لجواز الاسناد

دانلود 

جلسه سی و یکم- دلیلی شرعی لفظی

دانلود 

جلسه سی و دوم- معانی حرفیه، نظر آخوند

دانلود 

جلسه سی و سوم- معانی حرفیه، نظر مشهور

دانلود 

جلسه سی و چهارم- هیات جمله

دانلود

جلسه سی و پنجم- جمله خبریه و انشائیه

دانلود 

جلسه سی و ششم- جمله خبریه و انشائیه

دانلود 

جلسه سی و هفتم- ثمره معانی حرفیه

دانلود 

جلسه سی و هشتم- امر و ادوات طلب

دانلود 

جلسه سی و نهم- دلالت امر بر وجوب

دانلود 

جلسه چهلم- دلالت امر بر وجوب

دانلود

جلسه چهل و یکم- دلالت امر بر وجوب

دانلود

جلسه چهل و دوم- اوامر ارشادی

دانلود

جلسه چهل و سوم- اطلاق و اسم جنس

دانلود

جلسه چهل و چهارم-  اطلاق و اسم جنس

دانلود

جلسه چهل و پنجم-  تقابل اطلاق و تقیید

دانلود

جلسه چهل و ششم-  قرینه حکمت

دانلود

جلسه چهل و هفتم-  قرینه حکمت

دانلود

جلسه چهل و هشتم-  تنبیه اول و دوم اطلاق

دانلود

جلسه چهل و نهم- بخش اول

دانلود

جلسه چهل و نهم- بخش دوم

دانلود

جلسه پنجاهم-  نحوه دلالت ادوات عموم

دانلود

جلسه پنجاه و یکم-  مفاهیم

دانلود

جلسه پنجاه و دوم-  ضابط مفهوم

دانلود

جلسه پنجاه و سوم-  مفهوم شرط

دانلود

جلسه پنجاه و چهارم-  مفهوم شرط

دانلود

جلسه پنجاه و پنجم-  شرط مسوق لتحقق موضوع

دانلود

جلسه پنجاه و ششم-  مفهوم غایت

دانلود

جلسه پنجاه و هفتم-  دلیل شرعی غیر لفظی

دانلود

جلسه پنجاه و هشتم-  ادامه دلالت تقریر

دانلود

جلسه پنجاه و نهم-  نظریه توالد ذاتی معرفت

دانلود

جلسه شصتم-  وسایل اثبات وجدانی

دانلود

جلسه شصت و یکم-  ضابطه تواتر

دانلود

جلسه شصت و دوم-  تعدد وسائل اثبات

دانلود

جلسه شصت و سوم-  اجماع

دانلود

جلسه شصت و چهارم-  شروط مساعد کشف اجماع

دانلود

جلسه شصت و پنجم-  حجیت خبر واحد

دانلود

جلسه شصت و ششم-  اعتراضات آیه نبأ

دانلود

جلسه شصت و هفتم-  آیه نفر

دانلود

جلسه شصت و هشتم-  روایات دال بر حجیت خبر

دانلود

جلسه شصت و نهم-  استدلال به سیره بر حجیت خبر

دانلود

جلسه هفتادم-  استدلال به دلیل عقلی بر حجیت خبر

دانلود

جلسه هفتاد و یکم-  شرایط حجیت خبر ثقه

دانلود

جلسه هفتاد و دوم-  حجیت خبر با واسطه

دانلود

جلسه هفتاد و سوم-  تسامح در ادله سنن

دانلود

جلسه هفتاد و چهارم-  حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و پنجم-  تشخیص موضوع حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و ششم-  ظهور موضوعی و ذاتی

دانلود

جلسه هفتاد و هفتم-  ظهور عصر نص

دانلود

جلسه هفتاد و هشتم-  تفصیلات حجیت ظهور

دانلود

جلسه هفتاد و نهم- ادامه تفصیلات حجیت

دانلود

جلسه هشتادم- خلط ظهور با حجیت

دانلود

جلسه هشتاد و یکم- حجیت ظهور حالی

دانلود

جلسه هشتاد و دوم- دلیل عقلی

دانلود

جلسه هشتاد و سوم- دلیل عقلی

دانلود

جلسه هشتاد و چهارم- استحاله تکلیف به غیر مقدور

دانلود

جلسه هشتاد و پنجم- ثمره اشتراط تکلیف به قدرت

دانلود

جلسه هشتاد و ششم- جامع بین مقدور و غیر مقدور

دانلود

جلسه هشتاد و هفتم- ترتب

دانلود

جلسه هشتاد و هشتم- ثمره ترتب

دانلود

جلسه هشتاد و نهم- اطلاق واجب نسبت به حالات مزاحمت

دانلود

جلسه نودم- تقیید به عدم مانع شرعی

دانلود

جلسه نود و یکم- امکان وجوب مشروط

دانلود

جلسه نود و دوم- مسئولیت در قبال قیود

دانلود

جلسه نود و سوم- قیود متاخر از مقید

دانلود

جلسه نود و چهارم- زمان وجوب و واجب

دانلود

جلسه نود و پنجم- مقدمات مفوته

دانلود

جلسه نود و ششم- اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و هفتم- ادامه اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و هشتم- ادامه اخذ علم به حکم در موضوع آن

دانلود

جلسه نود و نهم- واجب تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه صدم- ادامه  واجب تعبدی و توصلی

دانلود

جلسه صد و یکم- تخییر در واجب

دانلود

جلسه صد و دوم- ادامه  تخییر در واجب

دانلود

جلسه صد و سوم- خصائص وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و چهارم- ثمره وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و پنجم- شمول وجوب غیری

دانلود

جلسه صد و ششم- حدود واجب غیری

دانلود

جلسه صد و هفتم- اجزاء امر اضطراری

دانلود

جلسه صد و هشتم-  اجزاء امر ظاهری

دانلود

جلسه صد و نهم- اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و دهم-  خصوصیت دوم در اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و یازدهم-  خصوصیت سوم در اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و دوازدهم-  مشکل و ثمره اجتماع امر و نهی

دانلود

جلسه صد و سیزدهم- اقتضاء وجوب برای حرمت ضد

دانلود

جلسه صد و چهاردهم-  اقتضاء وجوب برای حرمت ضد

دانلود

جلسه صد و پانزدهم-  اقتضاء حرمت بر بطلان

دانلود

جلسه صد و شانزدهم- ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

دانلود

جلسه صد و هفدهم-  ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

دانلود

جلسه صد و هجدهم- حجیت دلیل عقلی

دانلود